Skoči na vsebino

Slovenske zgodovinske dežele

Slovenci smo pomemben del svoje znane zgodovine preživeli v zemljepisno in politično-upravno natančno razmejenih, določenih in celovitih deželah, sprva imenovanih vojvodstva. Te dežele so se pričele izoblikovati v 12. stoletju, ko je na več vojvodstev razpadla dotedanja Karantanija oziroma Veliko vojvodstvo Karantanija, v nekaterih zgodovinskih virih imenovana tudi Slovenija/Sclavinia. Tedaj so se pričele izoblikovati deželne istovetnosti, kljub temu pa se je vseskozi ohranjala tudi skupna narodna zavest slovenstva (jezikovna, omična in etnična). To je najbolj razvidno iz obdobja delovanja slovenskih protestantov Primoža Trubarja, Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina in ostalih v 16. stoletju.

prikaz ozemlja Karantanije/Slovenije iz konca 10. stoletja
Slika 1: prikaz ozemlja Karantanije/Slovenije iz konca 10. stoletja

Slovenska narodna zavest se je po dveh stoletjih ponovno jasno izrazila v 18. stoletju s slovenskim narodnim preporodom, nato pa je prišla posebej do izraza v obdobju evropske »pomladi narodov«, kot sodobni politični program Zedinjena Slovenija leta 1848. Slovenska narodna zavest je vseskozi obstajala ne glede na deželne ali državne okvire, čeprav so jo zlasti tujci in priseljenci poskušali izriniti ter jo načrtno nadomestiti z izključno deželno zavestjo. Dejansko sta skozi ves srednji ter tudi novi vek vzporedno obstajali obe – narodna in deželna zavest ter pripadnost.

Slovenske zgodovinske dežele so: Koroška kot neposredna osrednja naslednica slovenske Karantanije, Štajerska (1180), Krajnska (1364), Primorje (1814), Prekmurje ali Slovenska krajina, ki je sodila v Ogrsko kraljestvo ali kraljestvo krone svetega Štefana, prav tako tudi Bezjaška Slovenija ali Kraljestvo Slovenija (1232). Najbolj zahodna dežela Beneška Slovenja je bila 400 let povezana z Beneško republiko, pred tem pa je bila del Oglejskega patriarhata.

Slika 2: Slovenske zgodovinske dežele ob začetku novega veka

Tiste slovenske dežele, ki so nastale iz slovenske karantanske dediščine (Koroška, Štajerska, Krajnska ter Primorje) so bile znane pod imenom dedne dežele. Zatem so bile imenovane tudi Notranje dežele ali dežele Notranje Avstrije. Dedne dežele so bile uradno imenovane dne 27. 12. 1282 na državnem zboru v Augsburgu. Prav Slovenske karantanske dežele so bile bistvo in ustavni temelj habsburških dežel in njihove vladavine, zato so jih Habsburžani imenovali dedne dežele. Pozneje so Koroški, Štajerski, Krajnski ter Primorju – v srednjem veku pokneženi grofiji Goriški in Gradiški, Trstu in Istri – nadeli skupno ime Notranja Avstrija, njihov skupni vladar pa je nosil naziv nadvojvod, po nemško Erzherzog.

Prekmurje ali Slovenska krajina (tudi Slovenska okroglina) in Bezjaška Slovenija ali Slovensko kraljestvo, sta bili dela Ogrskega kraljestva ali Kraljestva krone svetega Štefana, nazadnje ogrskega dela Avstro-Ogrske. Notranji uradni naziv »dežele krone svetega Štefana« (v madžarščini: »A Szent Korona Országai«), je v obdobju Avstro-Ogrske kot celota obstajal od 30. sušca 1867 do 16. listopada 1918.

Beneška Slovenija je bila za časa Beneške republike »državica zase«, ki so jo ukinili ob Napoleonovih vojnah. Po Napoleonovem porazu je bila Beneška Slovenija del Avstrijskega cesarstva, leta 1866 pa je po plebiscitu pripadla Italiji.

Zgodovinske meje vseh slovenskih dežel so znane in v zvezi s tem ni potrebno izumljati »tople vode«, potrebno je le poznati zgodovino slovenskega naroda

Slovstvo in viri:
ŠIŠKO, A.:  Zedinjena Slovenska varda, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2020
ŠIŠKO, A.:  Sloven(c)i in Slovenija, 1. del, Viri in slovstvo, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2021
ŠIŠKO, A.: Sloven(c)i in Slovenija, 2. del, Starodavno ime Slovenija, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2021

Slike:
Slika 1: Wikipedija, geslo Koroška vojvodina, elektronski vir https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_(vojvodina) [dostop 20. 12. 2022]
Slika 2: Zemljevid Slovenske zgodovinske dežele ob začetku novega veka; priloga h knjigi ŠIŠKO, A.: Anton Vramec in Slovenci, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2014

Vse pravice pridržane!