Skoči na vsebino

Temeljna področja delovanja DSZSD

Temeljne informacijske stebre, ki omizja obogatijo s poslanstvom, smo v Pristopnici k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel imenovali »področje delovanja« kot v sliki spodaj.

Področja delovanja DSZSD
Slika1: Področja delovanja DSZSD

Zagotovo bi presegli namen strnjenosti in enostavnosti odgovorov, če bi informacijske stebre – in z njimi povezano decentraliziracijo informacij ter posledično izmenjavo sadov ustvarjalnega dela – ali področja delovanja opisovali s posebnim poudarkom. Nenazadnje bi samo za točko 1 – pravda zelo verjetno porabili prostora za več knjig.

Vsi informacijski stebri – če seveda želimo, da so »živi« – morajo delovati kot deluje veličastno drevo življenja, ki je pri slovenskih domorodcih lipa. Glavne veje lahko obrodijo spletišče vejevja, ki na koncu pokaže vso svojo veličino v veličastno bogati krošnji. Nekatere veje pač iz neštetih vzrokov ne zmorejo obroditi tako bogato. Nekatere izgledajo kot odmrte pa naslednje leto spet poženejo skozi sebe življenje. Nekatere zares odmrejo. Nekatere se zlomijo.

In veličastno drevo življenja je veličastno ravno zaradi neizmerne bogatosti tega, kar ga oživlja in življenjske zgodbe, ki kaže na neverjetno modrost, ki ga krasi ter na mogočnost njegovega Božanskega bitja.

Slika 2: Najevska lipa na Koroškem

Najevska lipa na Koroškem – najstarejša lipa v Sloveniji in »mati vseh lip«,
ki je drevo z največjim obsegom debla v Sloveniji.
Ta je nekoč znašal 11,24 metra, po propadu dela starega oboda debla
pa obseg Najevske lipe meri 10,70 m.
Gre za lipovec (Tilia cordata), ki naj bi zrasel iz sedmih debel sedmih lip. Njegova višina je 24 m, starost pa ocenjena na več kot 700 let.

Področja delovanja DSZSD

Opis področij delovanja DSZSD je načrtno zelo strnjen – zato bomo z veseljem sproti odgovarjali na vaša dodatna vprašanja.

1 – pravda

Pravda je eden izmed temeljnih gradnikov izvirnega slovenskega družbenopolitičnega sistema, ki se imenuje Slovenska ljudovlada ali vladavina ljudi.

Pravda je izviren slovenski izraz, ki je nekoč pomenila:

 • trgovsko pravo;
 • resjedo (istino pri Panonskih/Bezjaških Slovencih);
 • postavo;
 • naravno pravičnost;
 • neodtujljive, neovrgljive in nespremenljive človekove pravice in dolžnosti;
 • izrek o pravici (pravdo dati, pravdo reči);
 • sodni zbor, sodišče;
 • sejo ali večo starešinstva;
 • pravdni postopek, proces.


Dejstvo je, da besedi pravda in pravo, določata pravila in postopke, po katerem ljudje med seboj izmenjavamo sadove ustvarjalnega dela oziroma življenjsko energijo. Vendar pa malokdo ve, da pravda in pravo določata pravila in postopke v različnih sistemih za izmenjavo sadov ustvarjalnega dela ali življenjske energije.

Človek je lahko »na prvo žogo« nemalo presenečen nad zgornjo izjavo.

Vendarle pa je ob natančnejšem pregledu virov in slovstva ter ljudskega izročila možno trditi, da je pravda na eni strani niz preprostih pravil in postopkov, ki tvorijo naraven sistem Božanske pravičnosti ter bdijo nad pravično in pravilno izmenjavo sadov ustvarjalnega dela med suverenimi in istovrednimi ljudmi v skupnosti.

Na drugi strani je pravo, ki je niz neverjetno zapletenih in nerazumljivih pravil in postopkov (v Republiki Sloveniji obstaja več tisoč zakonov, podzakonskih in upravnih aktov), ki tvorijo rimski sistem trgovske pravičnosti in po katerem človeštvo po vsem svetu danes izmenjava sadove ustvarjalnega dela ter na ta način nevede prostovoljno sodeluje v lastnem domnevnem uničenju.

Domorodkam in domorodcem je naložena zahtevna naloga, da preprečimo domnevno uničenje slovenskega domorodnega duha na naših tleh tako,

 • da na eni strani ustvarimo posodobljen družbenopolitični sistem Slovenske ljudovlade ali vladavine ljudi z vsemi potrebnimi podsistemi (med katerimi je podsistem pravde posebnega pomena) in
 • da si na drugi strani s spretnim in domišljenim igranjem trgovske igre ustvarimo trdne in mogočne obrambne zidove pred nezaslišanim plenjenjem našega dostojanstva in življenjske energije v tej tri-dimenzionalni trgovski igri.


Če ste radovedni ljudje in se boste družili z nami, boste dodobra spoznali ta trgovski blodnjak in se skupaj z nami opolnomočili za spretno igranje te nevarne tri-dimenzionalne trgovske igre.  

2 – omika

Omika je izviren slovenski izraz, ki ga uporabljamo namesto tujke kultura, ki dejansko pomeni kult-Ura oziroma kult starodavnega mesta Ur (Sumersko: Urim, Akadsko: Uru, arabsko أور). Zakaj bi Slovenski domorodci uporabljali besedo kultura ali kult-Ura, čeprav niti ne vemo dobro, kaj je dejansko pomenil ta kult. Običajno pomeni Kúlt izkazovanje časti s posebnimi molitvami ali obredi ter čaščenje oziroma navadno pretirano čaščenje. Kakršenkoli Kúlt so že pretirano častili v mestu Ur, ki je obstajalo v Mezopotamiji – v današnjem Iraku (danes mesto Tell el-Mukayyar (arabsko: تلالمقي)) od  leta 4300 pr. n. št. danes ne vemo. Okrog leta 3.400 pr. n. št. je bilo mesto Ur neznano dolgo poplavljeno in opustelo. Ponoven začetek vzpona mesta Ur je na spletu (Wikipedija, geslo Ur, elektronski vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ur [dostop 05. 01. 2023]) opisan dobesedno: »Do 2600. pr. n. št. se kultura ponovno vzdigne, manjše skupine se povezujejo, ponovno se zgradi mesto, gradijo se irigacijske naprave, da bi preprečili poplave v deževnih obdobjih.«

Za razliko od našega zgornjega zapisa pojasnjujejo besedo kultura (iz latinske besede cultura, izpeljane iz colere, kar pomeni »gojiti«), ki naj bi se na splošno nanašala »na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki aktivnosti pomen. Različne definicije »kulture« odražajo različne teoretične osnove za razumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške dejavnosti.« (Wikipedija, geslo kultura, elektronski vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kultura [dostop 05. 01. 2023]

Slovenskim domorodcem ni potrebno uporabljati besede, ki pomeni malikovanje ali pretirano čaščenje mesta Ur, niti latinske besede oziroma besede svojih nekdanjih okupatorjev Rimljanov – ki naj bi pomenila gojenje česarkoli že.

Namesto njiju uporabljamo svojo besedo omika, ki obsega široko področje domorodnih etično-moralnih sistemov in značilnih vedenj ter navad, kot tudi umetnost, znanost in tehnike v zvezi s tem.

3 – zdravilstvo

Zdravilstvo obsega tako sodobne zdravstvene posege in tehnike, kot tudi starodavne oziroma domorodne tehnike in načela zdravljenja. To področje bomo dopolnili potem, ko bo zaživelo domorodno izročilno zdravilstvo v dovolj širokem obsegu in bodo naši zdravilci sem zapisali to, kar je potrebno.

4 – šolanje

Rodovno šolanje je izjemno pomembno področje delovanja v DSZSD. Zaobjema najmlajšim rodovnim členom prijazne oblike šolanja in nabiranja potrebnih življenjskih izkušenj, temelječe na izročilih naših domorodnih prednikov. Namen šolanja je, podučiti naše najmlajše rodovne člene živeti v skladnosti verodostojnega, odgovornega in častnega delovanja, obnašanja, ravnanja in vedénja za dobrobit enega in hkrati vseh in vse žive in nežive narave.

Šolanje zajema tudi prijazne oblike šolanja odraslih, da bomo lahko dober vzgled najmlajšim.

5 – sooskrba

Sooskrba je širši pojem od samooskrbe, saj se nanaša tako nanjo, kot tudi na oskrbo drugih soljudi, ki se ne morejo samooskrbovati. Ne obsega zgolj in izključno prehrane, čeprav je ta njena temeljna sestavina, marveč tudi druga področja potrebna za preživetje in razvoj ljudi (voda, energija, bivalni objekti, oblačila itd.).

6 – zaščita

Zaščita je pojem, ki obsega obrambo, vardo in zaščito. Obsega torej tudi narodno zaščito ter vardevanje ljudi in premoženja v primeru naravnih nesreč in v kriznih ter vojnih razmerah.

V to polje je skladno vključena tudi trgovska igralna strategija v primeru razglašenih vojnih ali izrednih razmer na administrativnem ozemlju Republike Slovenije, vendar prvenstveno znotraj dežel, ki jih naseljujemo slovenski domorodci.

7 – gospodarnost

Gospodarnost je širši pojem od gospodarstva (ekonomije), saj dejansko pomeni razumno gospodarjenje, ki ne daje poudarka dobičku, marveč temelji na preudarnem oziroma varčnem ravnanju z zemeljskimi viri in surovinami ter na kakovosti, uporabnosti in dolgi življenjski dobi izdelkov.

8 – okoljevarstvo

Ni potrebno posebno tolmačenje tega širokega in pomembnega polja delovanja. Dodali bomo zgolj to, da želimo živeti v čim bolj čisti in čim manj okrnjeni naravi, zato je treba tudi živeti v skladu s tem.

9 – tehnologija

Široko področje delovanja v smeri novih – okolju prijaznih, čistih in uporabe prostih (brezplačnih) – tehnologij.

10 – občevanje

Občevanje je izvirna slovenska beseda, ki pomeni enako kot tujka komuniciranje. Sem sodi tudi občevanje s prijateljskimi skupnostmi ter neposredno spoznavanje in gradnja dobrih medčloveških odnosov med domorodkami in domorodci s pomočjo sodobnih tehnologij in orodij.

Slika vir:
Slika1: Področja delovanja DSZSD
Slika 2: Najevska lipa na Koroškem 

Vse pravice pridržane!