Skoči na vsebino

Krajnska, ne pa Kranjska

Največja izmed Slovenskih zgodovinskih dežel, ki se danes nahajajo znotraj ozemlja Republike Slovenije je Dežela Krajnska. V zvezi z imenom te zgodovinske dežele je bila načrtno ustvarjena popolna zmeda. Do leta 1849 se je zanjo zagotovo uporabljalo izvirno ime Dežela Krajnska (Deshela Krainska), po tem letu pa so načrtno in s ciljem raznarodovanja Slovencev vpeljali hrvaško/srbsko ime Vojvodina Kranjska. Postopoma so zamenjali ne zgolj ime Krajnska v Kranjska, marveč tudi Dežela v pokrajina, kar je v slovensko ustavno pravo prav tako prevzeto iz srbskega jezika, ki pojma Dežela ne pozna. Jugoslovansko ustavno pravo je poznalo Avtonomni pokrajini Vojvodino in Kosovo, iz Ustave SFRJ pa je izraz pokrajina namesto dežela prišel tudi v Ustavo RS – 143. člen (pokrajina): »Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.«

Pokrajina, še bolje krajina, je običajno le del Dežele, kar dokazujeta upravni ureditvi dveh sosednjih držav Republike Italije in Republike Avstrije. Na primer: Fruiuli Venezia-Gulia je italijanska dežela, ki jo sestavljajo štiri pokrajine: Goriška, Pordenone, Tržaška in Videmska pokrajina. Ta primer morda ni najboljši, saj se ista dežela v slovenščini imenuje Furlanija Julijska krajina, kar zgolj pripomore k dodatni zmedi. Pravilneje bi bilo, da bi se dežela v slovenskem prevodu imenovala Furlanija Beneška-Julija.

»Italijanska republika je upravno sestavljena iz 20. dežel (it. regione), od katerih je pet dežel »s posebnim statutom«, ki jim dovoljuje določeno avtonomijo. Dežele se delijo na več pokrajin (it. provincia); izjema je Dolina Aoste, kjer je edina pokrajina združena z deželo.

Ustava predvideva, da se uprava države porazdeli med dežele, pokrajine in občine; zadnjič je bila ta porazdelitev urejena leta 2001.«1 

»Avstrija je sestavljena iz devetih zveznih dežel. V nemščini se imenujejo Land (mn. Länder) oziroma Bundesland (mn. Bundesländer). Vsaka od avstrijskih zveznih dežel ima svoj deželni parlament Landtag in zakonodajo. Na čelu vsake dežele je deželni glavar (Landeshauptmann), ki ga deželni parlament izvoli vsakih 5 let (z izjemo Gornje Avstrije, kjer imajo šestletni mandat).«2

Zgodovinska upravna delitev Dežele Krajnske

Vrnimo se k Deželi Krajnski. Za časa Janeza Vajkarda Valvasorja (1689) je bilo v Deželi Krajnski pet pokrajin/krajin, kar je razvidno iz naslednjega besedila: »Krajnska se pravno deli v pet delov: v gorenji, dolenji, srednji, notranji in istrski del. Če pošljejo deželni stanovi sle s patenti po vsej deželi, tedaj pošljejo le štiri s prav toliko patenti, a tisti, ki gre v notranji del, gre z istim naročilom tudi v Istro, ker ima isto pot.

Če pride v deželi do vojnega poziva, upoštevajo pet delov, tudi toliko poveljnikov nad vpoklicanimi vojaki, tako da ima vsak poveljnik petino pod svojo oblastjo. Kakor se dežela deli v pet delov, tako torej bo v naslednjem upoštevana ta delitev pri vsaki petini in zapovrstjo bo označeno, kaj obsega.«3

Pokrajine ali krajine Dežele Krajnske so imenovali tudi deželne četrti.

Potem, ko so s terezijanskimi reformami odpravili deželne četrti, so Kranjsko leta 1748 za sto let razdelili na tri okrožja ali kresije, katerih imena so močno zasidrana še danes: Gorenska, Dolenska in Notrajnska. Že leta 1783, po samo 35 letih, so okrožja sicer prenehali imenovati Gorensko, Dolensko in Notrajnsko okrožje (Oberkrain, Unterkrain in Innerkrain), marveč so dobila uradna imena po svojih sedežih – Ljubljansko, Novomeško in Postojnsko. Njihova prvotna imena so kot krajinska imena vendarle preživela odpravo okrožij leta 1849 in so živa še danes v 21. stoletju.4

Zgodovinski pregled pisanj o Deželi Krajnski in o njenih prebivalcih Krajncih

Ime Krajnci in tudi pojem Dežela sta znana že v prvih slovenskih tiskanih knjigah in sicer pri Primožu Trubarju leta 1555 – Ta evangeli svetiga Matevsha, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, 1555. Iz besedila jasno sledi, da je krajnski jezik (Crainski Iesig) podvrst ali del slovenskega jezika (Slovenski Iesig). Iz naslednjega odstavka pa jasno izhaja tudi, da so Krajnci (Krainzi), ob Korošcih, Štajercih, Dolencih ter Bezjakih, Kraševcih in Istrijanih, pa tudi Hervatih dejansko preprosti Slovenci (preprosti Slovenic).

Ta evangeli svetiga Matevsha, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, 1555
Slika 1: Iz Trubarjeve knjige Ta evangeli svetiga Matevsha, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, 1555

Ključno besedilo, ki govori o krajnskem jeziku objavljamo v izvirni pisavi – bohoričici: »Obtu ſmo mi letu nashe dellu vta Crainski Ieſig hoteli poſtauiti ſa doſti rizhi volo, ner vezh pag, kir ſe nom sdy, de ta, tih drugih Deshel ludi, tudi mogo ſaſtopiti«.5

»Kadar ta Slouenski Ieſig ſe pouſod glih inu veni vishi ne gouori, drigazhi gouore sdoſtimi beſſedami Crainci, drigazhi Coroshci, drigazhi Shtaierij inu Dolenci tar Beſiaki, drigazhi Krashouci inu Iſtriani, drigazhi Crouati. Obtu ſmo mi letu nashe dellu vta Crainski Ieſig hoteli poſtauiti, ſa doſti rizhi uolo, ner vezh pag, kirſe nom sdy, de ta, tih drugih Deshel ludi, tudi mogo ſaſtopiti: Inu mi ne ſmo vletimu nashimu obrazhanu, oli Tolmazheuanu lepih, glatkih, viſſokih, kunſtnih, nouih oli neſnanih beſſed iskali, Temuzh te gmainske Crainske preproſte beſſede, kateri uſaki dobri preproſti sloueniz lahku more ſaſtopiti: …«.6

Za lažje razumevanje bralcev smo zgornje Trubarjevo besedilo iz bohoričice prečrkovali v gajico:
»Kadar ta Slovenski jezik se pousod glih inu veni viži ne gouori — drigači gouore zdostimi besedami KraJNci (Crainci), drigači Korošci, drigači Štajerij inu Dolenci tar Bezjaki, drigači Krašovci inu Istrijani, drigači Krouati. Obtu smo mi letu naše delu v ta kraJNski jezik (Crainski Ieig) hoteli postaviti za dosti riči uolo, ner več pag, kirse nom zdi, de ta, tih drugih Dežel ludi (drugih Deshel ludi), tudi mogo zastopiti: Inu mi ne smo vletimu našimu obračanu, oli Tolmačevanu lepih, glatkih, visokih, kunštnih, nouih oli neznanih besed iskali, Temuč te gmajnske kraJNske preproste besede (te gmainske Crainske preproſte beſſede), kateri vsaki dobri preprosti Slovenic lahku more zastopiti: …«.7

Leta 1566 je Primož Trubar v svoji knjigi z naslovom Ta celi psalter Davidou, v nemško pisanem posvetilu uporabil naslednji imeni:

»/…/ von vns Creinern vnd Windiſchen (v slovenščini se besedilo glasi /…/ o nas Krajncih in Slovencih«);

 »/…/ wir obgemelte Creiner vnd Windiſchen (v slovenščini se besedilo glasi: »/…/ mi zapečateni Krajnci in Slovenci«).

V slovensko pisanem predgovoru se ista pojmovna zveza glasi: »Vsem bogaboječim vernim Krajncom inu Slovenom«.8

Leta 1575 je Trubar v knjigi z naslovom Catehismvs sdveima islagama, 1575 v slovensko pisanem predgovoru zapisal:

»Predguuor.

VSEM BOGA BOIEZHIM, MLADIM inu Starim Crainzom inu Slouenom, …«9

Leta 1582 je Trubar v knjigi z naslovom Tadrugi deil noviga testamenta zapisal: »Vi, izvoleni, Bogu lubi Krajnci inu Sloveni«.10   

O Krajncih in o krajnskem jeziku so v Trubarjevem času pisali tudi drugi slovenski protestanti.

Jurij Dalmatin je na primer v knjigi z naslovom Biblija, tu je, vsiga svetiga pisma pervi dejl, 1578 zapisal: »REGISTER Vkaterim ſo nekotere Krainske beſſede, sa Haruatou inu drugih Slouenzou volo, vnih iesik ſtolmazhene, de bodo lete inu druge nashe Buque bule saſtopili.«11

Dalmatin je tudi v knjigi z naslovom Biblia, tu je, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta, 1584 v nemško pisanem predgovoru objavil (slovenski prevod): »In ker se naš krajnski jezik, ki sem se nanj kot Krajnc najbolj oziral, po posebnem svojstvu nekoliko loči od ostalih slovenskih narečij, sem se glede pravopisa in pisave besed potrudil za drug način, zlasti z dodajanjem nekaterih besed na robu (nanje sem opozoril z zvezdicami) in zadaj v registru, da bi se ta moj prevod ne le na Krajnskem, Spodnještajerskem in Koroškem, ampak tudi v drugih omenjenih sosednjih deželah s pridom, kakor upam, mogel brati ter uporabljati za razmah jezika in za pospeševanje čistega nauka.«12 (Rajhman 1997: 294.)

Adam Bohorič je v prvi slovenski slovnici Arcticae horulae succisivae, s podnaslovom »de latinocarniolana literatura« jasno pisal o krajnskem in slovenskem jeziku. V latinskem pisanju o prevodu in izdaji Dalmatinove Biblije je zapisal: »integra Carniolana vel rectus Slavonica Biblia« – slovenski prevod se pravilno glasi: »célo kranjsko ali pravilneje slovensko Sveto pismo«.13

V predgovoru k njegovi slovnici je še več tovrstnih besednih zvez:

  • našim krajnskim ljudem ali Slovencem [v izvirniku »nos hominibus Carniolanus seu Slavis«;
  • v krajnsko narečje;
  • izbrani možje slavnih plemenitašev Štajerske, Koroške in Krajnske;
  • krajnskega svetega pisma;
  • poslej veljavnem latinskokrajnskem črkopisu;
  • opombe k latinskokrajnskemu pravopisu;
  • narečje Krajncev in njim bližnje in sorodno, po vsej Krajnski in večjem delu Štajerske in Koroške udomačeno narečje, itd.

Andrej Savinec, je v Predgovoru Hišne postile Primoža Trubarja leta 1595 zapisal: »Vsem brumnim inu bogaboječim krščenikom Krajncom inu Slovencom voščim inu prosim jest od Buga gnado, mir inu pravu spoznajnje te risnice skuzi Jezusa Kristusa. Amen. /…/

Vam je vsem dobru vejdeče, koku je Bug, ta nebeški Oča, iz velike neizrečene gnade inu milosti tudi nas Krajnce inu Slovence raven inu poleg druzih folkov h tej veliki gnadi pustil priti, de mi tudi to cejlo sveto Biblijo ali vse Svetu pismu v našim pravim slovenskim inu materinim jeziku imamo inu beremo, za katero veliko gnado inu dobroto bi mi spodobnu Boga imejli častiti inu zahvaliti. Kedar pak dosehmal mi ubozi Krajnci inu Slovenci obene obilne inu popolnome postile ali izlage čez te nedelske inu drage prazniške evangelije nejsmo imejli, …«14

V 17. stoletju navajamo dva izmed cele vrste avtorjev, ki sta pisala obliki Krajnci in krajnski jezik v slovenščini, v nemščini pa Krainer in Krainerische Sprache.

Janez Ludvik Schönleben je v slovenščini izdal delo z naslovom Evangelia inu lystuvi : na v’se nedele inu jmęnitne prasnike, ceiliga léita, po catholiski vishi, inu po teh ponoulenih mashnih bukvah resdeléni : vsem catholishkim slouenskim cerkuam, stupráu v’Krainski deshéli, k’ dobrimu, is Latinskiga na Slovenski jesik suestu prelosheni, inu s’nouizh poprauleni, izdano v Gradcu leta 1672.15

Evangelia inu listuvi
Slika 2: Naslovnica knjige Evangelia inu listuvi

Na naslovnici knjige Evangelia inu listuvi je jasno navedeno – v’Krajnski Deželi (izvirni zapis v bohoričici se glasi v’Krainski Desheli)

Janez Vajkard Valvasor pa je tudi zelo pomemben, saj je avtor dveh del napisanih v latinščini in v nemščini, ki mata obe v svojem naslovu ime Vojvodstvo Krajnsko: Topographia Ducatus Carnioliae modernae, ki bi se v slovenščini glasila Topografija sodobnega Krajnskega vojvodstva (1679) in Die Ehre des Herzogthums Krain (1689). To bi se v slovenščini pravilno glasilo Slava vojvodstva Krajnske, ali pa celo – na podlagi slovarja Antona Janeza Murka iz leta 1833 – Čast vojvodstva Krajnskega. V njej je Valvasor poleg mnogih drugih slovenskih krajevnih imen zabeležil Gorensko Stran, Dalensko Stran, Dolenze, Vipauze, Metliške Kraj, Istrianske Kraj, Lublana, Povhovgradec, Krajniska gora, Teržiška Wisterza (Bisterza, Bistriza), per Novomesto, Kočevje, Stara Vipava, Učka, Čiči, Kraševci itd.16 Naj ob tem opozorimo, da je Gorenska brez črke »j« in torej ni Gorenjska, Dolenska pa je prav tako brez črke »j« in ni Dolenjska. Ta imena so enako pisali še v drugi polovici 19. stoletja.

Janez Vajkarda Valvasorja Die Ehre dess Hertzogthums Krain
Slika 3: Naslovnica Valvasorjeve knjige Die Ehre des Herzogthums Krain (1689) v slovenskem prevodu Slava vojvodstva Krajnske

Za oznako jezikovne pripadnosti sta oba pisca uporabljal tudi izraza »Sclavonisch oder Windisch« pogosteje pa deželne oznake »Krainer« — »Krainerisch« ter kombinacije kakor »Krainerisch-sclavonisch«, »krainerisch und sclavonisch«, »sclavonisch oder krainerisch«, »krainerisch oder sclavonisch«.  Windisch in Sclavonisch nikakor ne pomeni nobenih Slovanov, ki za časa Valvasorja v današnjem pomenu sploh niso bili poznani, niti ni bil znan sam izraz ali ime Slovani. Izraz Sclavonisch pa tudi nikakor ne pomeni Slavoncev in slavonskega, marveč prav tako Slovence in slovensko, kar dokazuje več slovarjev iz 17. in 18. stoletja (Habdeličev, Belostenčev, Sušnik-Jambrešičev,).

Marko Pohlin in Krajnska gramatika (Kraynska grammatika – 1768)

Posebej pomemben za ime Krajnci in Krajnsko je avguštinski menih Marko Pohlin, ki velja z objavo Kraynske grammatike (1768) za začetnika slovenskega narodnega preporoda. Poglejmo za nas bistvene dele Pohlinovega Predgovora (Vorrede) h Kraynski grammatiki: »Tukaj pa obravnavam samo naš deželni jezik (Landsprache), ker sem si v korist očetnjave (Vaterlandes) in za obnovo skoraj docela izprijenega krajnskega (crainerischen) ali (naj ga imenujem z njegovim prvotnim imenom) ilirskega jezika (Illyrischen Sprache) sam naložil breme, da bom sestavil pravo slovnico. Kakšne odlike pa ima krajnščina? Sprašujem zato, ker ji nočejo priznati prav nobene. Toda kako naj bi iz števila uporabnih jezikov pregnali tega, ki je vendar zaradi svoje starosti tako zelo slaven? Saj so potomci Noetovega sina Jafeta prinesli ilirščino na to ozemlje takoj po delitvi narodov (Völkerschaften) po vesoljnem potopu. O da bi bil na vsem tem ozemlju še vedno en jezik in ena govorica kot takrat! Potem bi krajnskega jezika gotovo ne imeli za tako nevrednega!

Ga mar zaničujejo zato, ker je v rabi le na majhnem delu dežel (kolikor ga obsega vojvodstvo Krajnsko)? Kdor ga prezira iz tega vzroka, mora biti slabo razgledan v deželnem zemljepisu, ker ne ve ničesar o prostrani Iliriji, saj so vendar ti narodi (Völker) razširjeni od vzhoda do zahoda, od enega morja do drugega. Krajnce zasramujejo, češ da jih je najti po vsem svetu. Kakor hitro pa gre za jezik, nočejo o njih na svetu nič vedeti. Kljub temu je vendarle izpričano (kakor navajajo deželni opisovalci), da v neizrekljivo mnogih, prostranih deželah govorijo jezik, podoben krajnskemu, in to v tolikšni meri, da bi lahko večino sveta čisto po pravici imenovali Ilirijo. Vojvodstvo Krajnsko, Istra, Hervatska, Koroška, Slovenska krajina, Štajerska, Češka, …« /…/

»Tako so dobili splošno ime Iliri ali Slovenci (Illyrier oder Slaven), posamezno pa tu Krajnci (Kraynci), ker živijo v deželi, ki je najbliže Dalmaciji, tam Vendi ali Vindski Slavenci (Wenden oder Windische Slavenzi): to je »slavni«; je Slovenci, Zaklavoni, Sklavoni (Sclavonier Saklavoni Sklavoni): davitelji sovražnikov, …« /…/

Prvo dunajsko predmestje, do katerega se pride s krajnske strani, je dobilo od Krajncev ime Widen, ker so prišleki spraševali drug drugega: »Videš Dunaj?« odgovor pa je bil: »Videm.« In ko so prihajali v svojo krčmo, so spraševali: kolku Krajncov (kolku Kraynzov)? Tako se predmestje še danes imenuje Widen, krajnska krčma pa »Bey der Goldkrainzen«.17

Naslovnica Pohlinove knjige Krajnska gramatika (v izvirniku Kraynska grammatika, 1768)
Slika 4: Naslovnica Pohlinove knjige Krajnska gramatika (v izvirniku Kraynska grammatika, 1768)

O Krajncih in Krajnski je pisal tudi Anton Tomaž Linhart, ki je v nemščini v dveh delih izdal Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs (1788 1. del in 1791 2. del). Pravilni prevod Linhartovega dela se v slovenščini glasi Poskus zgodovine Krajnske in ostalih dežel južnih Slovencev Avstrije.

Iz Linhartovega dela lahko izpostavimo celo vrsto pisanj o Krajncih in Krajnski, vendar se bomo v tem prispevku omejili zgolj na naslednje:

»Kraj, rob, meja obstaja v vseh slovenskih narečjih. Sloveni, ki prebivajo najdlje na severu in najdlje na jugu, besedo še vedno uporabljajo. Ni bila slučajno v njihovem besednjaku. Potemtakem je, preden so se ločili in se iz Sarmatov spremenili v Slovene, preden so odšli proti severu in jugu, beseda že obstajala v njihovem jeziku. Če so Limiganti v ljudskem jeziku imeli ime, o čemer ne dvomim, so se morali imenovati Kraini, krajnski Sloveni, tisti ki žive na skrajnem kraju tistega ozemlja na jugu, ki so ga poselili Sloveni. Beseda kraj je prešla v kraina, dežela. Pomen konec je bil namreč za njihova naselja značilen. Kraina pomeni še vedno v vseh narečjih deželo. V besedah Krajnska ob Italiji, Ukraina v Rdeči Rusiji, Ukermark ob Braniborskem, kjer so Sloveni deloma živeli, deloma pa še živijo, se je Kraina ohranila kot ime, lastno neki posebni deželi.

Tako menim, je nastala Krajnska. Toda šele pod Sloveni.«18

Linhartova Versuch eine Geschichte von Krain
Slika 5: Naslovnica Linhartove knjige Versuch einer Geschichte von Krain

Naslovnica Linhartove knjige Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen südlichen Slaven Oesterreichs (1788 1. del in 1791 2. del),
prevedena v slovenski jezik: Poskus zgodovine Krajnske in ostalih južnih Slovencev Avstrije.

»Na Krajnskem se vsak domačin spozna po imenu Slovenz in njegova govorica po označbi slovenski jezik (ʃlovenʃki jesik).«19

Baltazar Hacquet je še eden izmed pomembnih piscev iz 18. stoletja, ki je bil po poreklu iz Bretonije. O Krajncih in Krajnski je v letih 1778, 1781, 1784 in 1789 v Lipskem/Leipzigu izdal Oryctographia Carniolica oder Phyſikaliſche Erdbeſchreibung des Herzogthums Krain, Iſtrien, und zum Theil der benachbarten Länder. V slovenščini se pravilen prevod naslova glasi: Oriktografija Krajnske ali fizikalno zemljepisje vojvodstva Krajnske, Istre in deloma sosednjih dežel.

Slika 6: Hacquetova upodobitev Krajnca (Krainer – Kraynz)

Na prehodu iz 18. v 19. stoletje je Hacquet napisal še eno pomembno delo, ki je povezovalo njegovo široko naravoslovno zanimanje in dejavnost z raziskavami načina življenja, gospodarstva ter ljudskih fizičnih lastnosti in jezikovnih posebnosti.

V izvirniku se to njegovo delo imenuje Abbildung und Beschreibung der Südwest- und östlichen Wenden, Iliyren und Slawen deren geographische Ausbreitung vondem adriatischen Meere bis an den Ponto, deren Sitten, Gebräuche, Handthierung, Gewerbe, Religion u. s. w.  nach einer zehnjährigen Reise und virzigjährigem Aufenthalte in jenen Gegenden dargestellt von B. Hacquet, Lipsko, Leipzig, 1801-1808.

V slovenskem prevodu se to njegovo delo glasi: Upodobitev in opis jugozahodnih — in vzhodnih Vendov, Ilirov in Slovenov, njih zemljepisna razširjenost od Jadranskega morja do Črnega morja, njih nravi, šege, delo, obrti, vera itn. po desetletnem popotovanju in štiridesetletnem bivanju v tistih deželah, opisano po B. Hacquetu …20

Krainer oder Kraynze, Hacquet
Slika 7: Izsek iz Hacquetove knjige o Krajncih

V zvezi s Krajnci je v tem svojem delu zapisal:

»Krajnci (Krainer oder Krainze)

Ti Vindi (Winden) so kot Belohervati bolj ali manj pomešani z drugimi slovenskimi ljudstvi (slavischen Völkern). Njihovo posebno ime iz slovenske besede Kraj, kaže, da so končni ali krajni, oziroma so med vsemi Sloveni naselili najbolj oddaljene meje na zahodu, to je do Jadranskega morja, tako kot so Rusi, zaporoški kozaki ali Hajdamaki (Haidamaken), ki so dosegli Črno morje, Ukrajinci ali Ukrajni poznani, saj so zasedli najbolj oddaljene meje na jugovzhodu. 

Ti Krajnci (Krainer), drugače pred časi kot Gorotanci (Gorantaner), Gorski deželani (Gebirgeländer), Gorenci (Gorenzi) ali Oberländer poznani, ker je njihovim naseljem pripadal zgornji del dežele, so preprosto prebivalci Alp /…/

Ta majhen ljudski rod (Völkerstamm) meji na severu in vzhodu na prej omenjene Vinde (Winden), na opoldnevu na Dolence (Dolenzi) ali t. i. Spodnjekrajnce (Unterkrainer) in na zahodu na Kraševce (die Karster), po starem Japode (Japider) ter delno na Furlane in Jadransko morje. Njihova dežela se imenuje: Krajnska Dežela (Krainska Deshela).«21

Naslednji, ki je v slovenščini pisal tudi o Krajncih je bil Valentin Vodnik. Začetek njegovega spisa Povedanje od slovenskiga jezika v Lublanskih novicah leta 1797 se glasi: »Stare reči so tudi nove tistim, katerim so neznane. Zatorej bodem popisoval, od kod krajnski jezik inu zarod pride, inu od nekidanih časov začel:

Krajnci so en odrastik velikiga slovenskiga naroda, kateri zdej prebiva od teržaškiga morja noter do zmerzliga morja v’ Moškovii skuz 400 mil. široko, inu od pemskiga noter do dežele Kamšatka na konec moškovitarskiga cesarstva še čez tavžent mil na dolgost. Skorej vse ludstva v’ tim prostori so Slovenci; to je Krajnci, Slovenci, …«22

 

Vodnik Valentin: Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole
Slika 8: Vodnik Valentin: Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole

Leta 1813 je Janez Nepomuk Primic v knjigi Nemško-slovenske branje v slovenščini pisal o Krajncih (Krajnzi) v družbi Koroških in Štajerskih Slovencev in Istrijanov: »/…/ Koroſhki in Shtajerſki Slovenzi, Krajnzi ino Iſtrijani – vſi vſi ſo odraſliki od eniga ino ravno tigaiſtiga velikega debla.«23

Naslednji izmed slovenskih avtorjev je Matevž Ravnikar, ki je leta 1815 v svojem pisanju Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi več krat omenil Krajnce:

Izsek iz Ravnikarjeve knjige Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi (1815)
Slika 9: Izsek iz Ravnikarjeve knjige Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi (1815) – Ves krajnski jezik

»Če v’ kakšino besedo v’ teh bukvah zadenete, de je precej ne vumeste, nikar berž ne rečite, de je izmišlena: poprašajte koga drujiga. Krajnske so vse, in tu ali tam po Krajnskim doma. Pač redka ktira je nova, pa lohka vumeti. Ves krajnski jezik bi mi obožali, ako bi nobena beseda v’ bukve ne smela, če le v’ kaki vasi ni domača. Nektire besede so bol po Gorenskim, druge po Dolenskim ali po Notrajnskim v’ navadi. Zakaj bi mogla le Gorenska, Dolenska ali Notrajnska obvelati? Nismo vsi Krajnci?«24

Izsek iz Ravnikarjeve knjige Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi (1815)
Slika 10: Izsek iz Ravnikarjeve knjige Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi (1815) – Nismo vsi Krajnci (Krajnzi)?

»Ta kolobocja ves krajnski jezik obružda, in ga ptujim Slovencam perostudi, in Krajnca po nedolžnim v’ zaničovanje spravi. In če pojde tako, nas bo tako deleč ta kolobocja perpravila, de ne bomo zadnič znali ne Krajnskiga ne Nemškiga. Vam na čast tedaj, ljubi moji mladi Krajnci! Sim se tiste zbrodene Krajnšine ogibal. Ne le mi Krajnci, šedeset milijonov ljudi govori slovenski jezik, in vsim pridejo naše bukve simtertje v’ roke, in gerdo je, jelite, če nam očitajo, de smo Krajnci vso besedo skazili? Torej vsaki pametni Krajnc more sam želeti, de se v’ bukvah sej čista Krajnšina perhrani. Res je scer, te moje bukve niso zavolo Krajnšine, ampak zavolo lepiga navuka pisane.«25

Naslednji tujec, ki je pisal o Krajncih in Slovencih v svoji v ruščini izdani knjigi Starodavni in današnji Slovenci, je bil Rus oziroma pravilneje Rusin Jurij Ivanovič Venelin med leti 1834 in 1839, ko je žal umrl.

»Prebivalci Štajerske, Koroške in Ogrske sami sebe imenujejo Slovenci; Krajnce prebivalci Krajnske. Jezik teh in onih tvori eno in isto narečje.«26

V zvezi s Krajnci je posebej zapisal tudi: »Karnija, Karni, Krajina, Krajnci (Carnia, Carni, Kraina, Kraincy).

Prebivalce slovenskega Primorja, ki so nepretrgoma živeli po sedanji Krajini, so imenovali z njihovim lastnim imenom Carni, Karni, Krajnci (Kraincy, Krainzi), Dežela Carnia. Od srednjega veka dalje Nemci Krajino imenujejo Kärnten, a iz takšne nemške izgovorjave se je oblikovala nova latinska beseda Carinthia. Pomanjševalnica od Carinthie je Mala Krajina, imenovana tudi Carniola ali Carniolia27

Naslovnica ruskega reprinta Venelinove knjige Starodavni in današnji Slovenci (1841)
Slika 11: Naslovnica ruskega reprinta Venelinove knjige Starodavni in današnji Slovenci (1841)

Posebej zanimivo je Venelinovo pisanje o starosti imena Krajnci: »Nič manj staro je tudi ime Kraincev. Livij leta 584 od nastanka Rima ali leta 167 pred Kristusovim rojstvom pravi, da so služabniki Krajncev, Istrijcev in Japidov (Carnorum,  Istrorum et Japydum) pošiljali rimskemu senatu pritožbe zaradi škode, ki jim jo je bil povzročil K. Kasij, vojaški tribun.

Krajnci se omenjajo tudi v fastah (letopisih, seznamih) pred letom 638 od nastanka Rima ali leta 113 pred Kristusovim rojstvom, ko je M. Emilij Kras priredil triumfe de GALLEIS KARNEIS. Katančić bere SARNIES, zaradi razloga, da so tu Krajnci imenovani Gali (Galli), toda zaman, saj beseda Gali pri rimskih pisateljih ni imela določenega plemenskega pomena, in se je uporabljala v zvezi z Zahodom skoraj tako, kot Skiti pri Grkih ali Turki pri arabskih pisateljih. Tako tudi Pomponij Neba govori o Benečanih in Krajncih: »Sinistra (Adriatici maris) parte Carni et Veneti colunt Togatam Galliam.«28

O Krajncih je v fonetično natanko takšnem izgovoru pisal tudi Jernej Kopitar v svoji nemško pisani slovenski slovnici z naslovom Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark – Slovnica slovenskega jezika na Krajnskem, Koroškem in Štajerskem že leta 1808.

Izsek iz Kopitarjeve slovenske slovnice (1808) z zapisoma Slovenc (Slovenz) in Krajnc (Krajnz)
Slika 12: Izsek iz Kopitarjeve slovenske slovnice (1808) z zapisoma Slovenc (Slovenz) in Krajnc (Krajnz)

V opombi 5 na strani IV-V te knjige je zapisal: »To ime, tako udobno za navajanje, pa ni čisto pravilno. Samo štajerskim in koroškim Slovencem pravijo Vindi, se pravi Slovenci, da se ločijo od svojih nemških rojakov; (Vindi, Vendi je namreč nemški sinonim za Slovence, kakor je Oger za Madžara in podobno); ravno za to se tudi sami imenujejo Slovenci, se pravi ljudje iz slovenskega ljudskega debla, ne iz nemškega: skupno ime naroda se je spremenilo v ime vrste. – Na Krajnskem, kjer je vsa dežela poseljena s Slovenci, pa je bil ta povod odveč, zato je v veljavi posebno ime Krajnci že, od kar ljudje pomnijo. – Jezik, obleka, način življenja so pri Vindih isti kakor pri Krajncih, a nikoli Krajnca ne imenujejo Slovenec v posebnem pomenu in obratno Slovenca nikoli Krajnc29

O Krajncih je pisal tudi štajerski zgodovinar Anton Krempl v svoji knjigi Dogodivšine štajerske zemle : z’ posebnim pogledom na Slovence, Gradec, 1845: »Toti Ilirci so od Ilira, Istrovega sina, od Javanovega pokolenja, svojo ime zadobili, ino so Slovenci. Slovenci so ali tak stari štajerske zemle naselniki, kak Celtovje. Slovenci so ja zred Trakmi, Celtmi, Nemci ino Litvanmi jednako stari ino jednako velki europejski narod, keri je svoje starodavne naselbine imel na sredi Europe v’ zdajni Vogerski, v’ podunajskih zemlah, v’zdajni Ilirii, Krajnski, Koroški, Štajerski.«30

Tudi v zvezi z obrambo Dunaja v bojih za prevlado Habsburžanov leta 1462 so omenjeni Krajnci skupaj s Štajerci in Korošci: »Pale tu je Paumkirhar pervi k’redi za na obrambo cesara. On, ter Vitovec ino več drugi pride z’Štajerci, Korošci ino Krajnci cesari na pomoč, tudi česki Podiebrad pride pomagat.«31

Peter Dajnko je v svoji nemško pisani slovenski slovnici z naslovom Lehrbuch der Windischen Sprache: ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommeneren Kenntniss für Slowenen zapisal slovensko in nemško ime Krajnec in Krainer: »4. Narodna imena (Volcknahmen): Korošec: der Kärnthner, Krajnec der Krainer, Moravec der Mährer, Nemec der Deutsche, Slovenec der Slowene, Štajarec der Steyermärker.«32

Tudi Anton Janez Murko je v svojem Slovensko-nemškem slovarju jasno zapisal imena Krajnic, Krajnica, Krajnsko in Krajnščina: »Kraján, gem. Kràjniz, nza m. der Krainer, Krájna f. Krain. Krajniza f. die Krainerinn. Krájnſki adj. krainich, Krain…, nach Art der Krainer: Krájnſko, Krain. Krájnſhzina f.  die krainische Sprache. Krájnzhe, ta n. d. ein junger Krainer. Krájnzhik m. d. ein kleiner Krainer33

Enako velja za škofa Antona Martina Slomška, ki je v svoji pridigi z naslovom Dolžnost svoj jezik spoštovati podani v Blatogradu na Koroškem, na binkoštni ponedeljek leta 1838, med drugim omenjal Krajnce in Krajnsko: »Slovenci, ki so tistikrat po celim Korožkim, Štajarskim, Krajnskim, Vogrskim, Pemskim ino Moravskim živeli, so tri imenitne kneze alj firšte imeli, Rastislava, Svetopolka ino Kocela, ki so sami skerbni kristjani tudi kakor dobri očetje Slovencam kakor svojim otrokam za kerš. podučenje skerbeli.«34

Tudi znani pesniški almanah, ki je izhajal od leta 1830 do leta 1848 se je imenoval Krajnska čbelica. Bil je drugi slovenski pesniški almanah, namenjen izobražencem in meščanom. Prvi zvezek Krajnske čbelice je izšel 30. malega travna 1830, zadnji peti zvezek pa leta 1848. Urednik Krajnske čbelice je bil Miha Kastelic, med sodelavci in avtorji po so bili še France Prešeren, Matija Čop in Andrej Smole.

Prvi štirje izvodi Krajnske čbelice od leta 1830 do 1834 so izšli v bohoričici
Slika 13: Prvi štirje izvodi Krajnske čbelice od leta 1830 do 1834 so izšli v bohoričici
Zadnji izvod Krajnske čbelice je izšel leta 1848 v gajici
Slika 14: Zadnji izvod Krajnske čbelice je izšel leta 1848 v gajici

Z ukinitvijo pesniškega almanaha Krajnska čbelica, in smrtjo Franceta Prešerna sovpada tudi postopna ukinitev imen Krajnska in Krajnci. Namesto zgodovinskih več stoletnih domačih imen so začeli načrtno uporabljati izmišljeni in novo nastali imeni Kranjci in Kranjska. Posledično imamo še danes več različic izvirno istega priimka Krajnc. To sta poleg prvotnega in zgodovinsko izpričanega Krajnc še Kranjc in Kranjec.

Slika15: Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818

Prva v slovenščini izdana ustavna listina Dežele Krajnske cesarja Franca I. je bila javno objavljena 29. vélikega srpana 1818. Iz te cesarske listine izdane v slovenskem jeziku leta 1818 objavljamo naslednje za našo tematiko pomembne odlomke:

»Statut cesarja Franca I. slove slovenskí tako :

»Mi Franc Pervi, po božji milosti Estrajški Cesar; Jeruzalemskí, Vogriski, Pemski, Lombarski ino Beneški, Dalmaški, Hrovaški, Slavonski, Gališki, Lodomirski ino Ilirski kralj; Estrajški predvajvoda; Lotrinskí, zosperski, štajerskí, koroški, krajnski, gorénske ino dolénske Šlézje vajvoda; Erdeljski vélki knéz; Moravskí méjni Graf; Hapšpurski ino Tirolskí poknéženi Graf ítd.

Krájnskiga Vójvodstva ločenje od Našiga Cesárstva v’ lejtu 1809 je njega stanóvsko narédo končálo. Od časa, kadar je dužéla nazaj doblena bila, je Naše pervo perzadevanje bilo, globôke ráne, katére so dužéli med nesréč pólnimi lejtmi usékane bile, zacéliti, kólkor je v’ Naši môči stalo. Med tím je bila tudi naša očétovska skerb do zdaj, stánovsko narédo po starimu, voner pak gledáje na sdájne potrebe vójvodstva, ino mnógitire premene njegóvih okólšin zópet upeljáti.

Po dobro premíšlenih sklépíh damo Svojimu zvéstímu vojvodstvu Krajnske Zemle stanóvsko narédo z’ razlóčki, kateri túkaj po versti pridejo.«35

Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818
Slika 16: Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818

Cesarski patent z dne 30. grudna 1849 še vedno jasno priča, da je bilo tedaj uradno ime dežele Vojvodstvo Krajnsko. To je razvidno iz slovenskega besedila Volitnega reda za deželni zbor v vojvodstvu Krajnskem. 1. člen se začne: »Deželni zbor vojvodstva Krajnskega obstoji po čl. 11 deželne ustave a) iz deset poslancov taistih, ki najvišji davek plačujejo, b) iz deset poslancov doli niže zaznamovanih mest in trgov, in c) dvanajst poslancov ostalih občin.«36

Odlomek iz cesarskega patenta z dne 30. grudna 1849
Slika 17: Odlomek iz cesarskega patenta z dne 30. grudna 1849

Leta 1866 je Matica slovenska v Ljubljani izdala knjigo z naslovom Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu, avtorja Jožefa Erbena.37 Brez kakršnekoli obrazložitve je ime vojvodstva iz Vojvodstvo KraJNsko, kar je v slovenščini še jasno izpričano v deželni ustavi iz leta 1849 spremenjeno v Vojvodstvo KraNJsko. Ime dežele je v nemščini ostalo enako Krain. Do spremembe je prišlo zgolj in samo v slovenščini. Zatem, ko so spremenili ime dežele, so kmalu spremenili še ime vojvodstvo v srbsko vojvodino. Tako je naslednja knjiga o Krajnski že nosila srbski naslov Vojvodina Kranjska

Naslovnica prve knjige v slovenščini z imenom Vojvodstvo Kranjsko in ne več Krajnsko
Slika 18: Naslovnica prve knjige v slovenščini z imenom Vojvodstvo Kranjsko in ne več Krajnsko

Leta 1901 je v Ljubljani izšla knjiga profesorja na cesarsko kraljevem učiteljišču Franca Orožna z naslovom Vojvodina Kranjska, Prirodoznanski, politični in kulturni opis.38 Tako ime Vojvodina, kot tudi ime Kranjska se je uporabljalo med Srbi in Hrvati in ni bilo izvirno slovensko zgodovinsko ime!

Naslovnica prve knjige v slovenščini v kateri je tudi ime vojvodstvo spremenjeno v vojvodino
Slika 19: Naslovnica prve knjige v slovenščini v kateri je tudi ime vojvodstvo spremenjeno v vojvodino

Očigledno je bilo z zgodovinskim imenom Krajnska, pa tudi s statusnim imenom vojvodstvo, konec še preden smo Slovenci in Krajnci ter Dežela Krajnska stopili v Kraljestvo SHS.

Do danes ni nikjer razloženo, kdaj in zakaj točno so spremenili ime Krajnska v Kranjska, dejstvo pa je, da se takšno ime zagotovo ni uporabljalo več kot 69 let, najbrž celo manj. Po drugi strani je slovensko zgodovinsko ime Vojvodstvo Krajnska obstajalo najmanj od leta 1364 pa vsaj do leta 1849, torej 485 let!

Povsem jasno je torej, da je za slovenske domorodce pravilno ime Krajnska, ne pa Kranjska! Zato ga tako tudi uporabljajte. Domorodni deželani Dežele Krajnske ste Krajnci in ne Kranjci!

V Deželi Štajerski, 28. 11. 2022, Andrej Šiško

Slovstvo in viri:
1Wikipedija, geslo Italijanske dežele, elektronski vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Italijanske_de%C5%BEele [dostop 21. 11. 2022]
2Wikipedija, geslo Zvezna dežela Avstrije, elektronski vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezna_de%C5%BEela_Avstrije [dostop 21. 11. 2022]
3RUPEL M.: Valvasorjevo berilo, Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969, str. 23
4GOLEC, B.: Kako so nastali Gorenjci, Dolenjci in Notranjci ter kam so izginili Kranjci?, Pokrajine, časi, kraji, ljudje, november 2015, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, str. 32
5TRUBAR, P.: Ta evangeli svetiga Matevsha, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, 1555: A2b–A3a, OREL, I.: Kranjski jezik v besedilih 16. in začetka 17. stoletja, Obdobja 27, Ljubljana, str. 402
6TRUBAR, P.: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, Tübingen, 1555: elektronski vir: https://fran.si/korpus16/Knjiga/8/evangelij_svetega_matevza?&stran=4 in https://fran.si/korpus16/Knjiga/8/evangelij_svetega_matevza?&stran=5 [dostop 21. 11. 2022]
7TRUBAR, P.: Ta evangeli svetiga Matevsha, Tübingen, 1555, str. 4-5
8TRUBAR, P.: Ta celi psalter Davidou, 1866
9TRUBAR, P.: Catehismvs sdveima islagama, 1575
10TRUBAR, P.: Tadrugi deil noviga testamenta zapisal, 1582
11DALMATIN, J.: Biblija, tu je, vsiga svetiga pisma pervi dejl, 1578
12DALMATIN, J.: Biblia, tu je, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta, 1584
13BOHORIČ, A.: Arcticae horulae succisivae, 1584
14SAVINEC, A.: Hišna postila Primoža Trubarja, 1595
15SCHÖNLEBEN, J., L.: Evangelia inu lystuvi, 1672
5TRUBAR, P.: Ta evangeli svetiga Matevsha, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, 1555: A2b–A3a, OREL, I.: Kranjski jezik v besedilih 16. in začetka 17. stoletja, Obdobja 27, Ljubljana, str. 402
16VALVASOR, J., V.: Slava vojvodstva Krajnske, 1689
17POHLIN, M.: Kraynska grammatika, Lublana, 1768, str. 3-8
18LINHART A.: Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen südlichen Slaven Oesterreichs, Erster Band, Lublana/Laibach, 1788, 1. del, str. 420
19LINHART, A.: Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs, Zweiter Band, Lublana/Laibach, 1791, 2. del, str. 199
20HACQUET, B.: Abbildung und Beschreibung der Südwest- und östlichen Wenden, Iliyren und Slawen, Lipsko/Leipzig, 1801-1808
21HACQUET, B.: Abbildung und Beschreibung der Südwest- und östlichen Wenden, Iliyren und Slawen, Lipsko/Leipzig, 1801-1808, str. 19-20
22VODNIK, V.: Povedanje od slovenskiga jezika v Lublanske novice, 1797, št. 83 – št. 102; ter 1798, št. 2 – št. 28
23PRIMIC, J., N.: Némshko-slovénske branja, Gradec, 1813, str. 74-75
24RAVNIKAR, M.: Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi, prvi del, Lublana, 1815, Ljubi otroci in mladenči!, str. III-VIII
25RAVNIKAR, M.: Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi, prvi del, Lublana, 1815, Ljubi otroci in mladenči!, str. V
26VENELIN, J.: Starodavni in današnji Slovenci, Založba Amalietti & Amalietti : Ljubljana, 2012, 1. ponatis, str. 31
27VENELIN, J.: Starodavni in današnji Slovenci, Založba Amalietti & Amalietti : Ljubljana, 2012, 1. ponatis, str. 47
28VENELIN, J.: Starodavni in današnji Slovenci, Založba Amalietti & Amalietti : Ljubljana, 2012, 1. ponatis, str. 103
29KOPITAR, J. (B).: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, 1808, str. IV-V
30KREMPL, A.: Dogodivšine štajerske zemle : z’ posebnim pogledom na Slovence, Gradec, 1845, str. 8
31KREMPL, A.: Dogodivšine štajerske zemle : z’ posebnim pogledom na Slovence, Gradec, 1845, str. 129
32DAJNKO, P.: Lehrbuch der Windischen Sprache: ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommeneren Kenntniss für Slowenen, Gradec, 1824, str. 55
33MURKO, A., J.: Slovensko-Nemški in Nemško-slovenski ročni besednik (v izvirniku: Slovénſko – Némſhki in Némſhko – Slovénſki RÓZHNI BESÉDNIK, Slovensko-Nemški Del, v Gradzi, 1833), str. 771
34SLOMŠEK, A., M.: Dolžnost svoj jezik spoštovati, pridiga podana v Blatogradu na Koroškem, na binkoštni ponedeljek leta 1838
35Patent, statut ali ustavna listina Dežele Krajnske cesarja Franca I., javno objavljena 29. vélikega srpana 1818, Dunaj/Wien; Priobčil P. pl. Radič: Prva Slovenska ústavná listina Kranjske, Ljubljanski zvon, str. 758
36Cesarski patent z dne 30. grudna 1849, Volitni red za deželni zbor v vojvodstvu Krajnskem, Dunaj/Wien 
37ERBEN, J.: Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu, 1866
38OROŽEN, F.: Vojvodina Kranjska, Prirodoznanski, politični in kulturni opis, Ljubljana, 1901
 

Slike
Slika 1: TRUBAR, P.: TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen, Tübingen, 1555
Slika 2: SCHÖNLEBEN, J., L.: Evangelia inu lystuvi, 1672
Slika 3: Naslovnica Valvasorjeve knjige Die Ehre des Herzogthums Krain (1689) v slovenskem prevodu Slava vojvodstva Krajnske
Slika 4: Naslovnica Pohlinove knjige Krajnska gramatika (v izvirniku Kraynska grammatika, Lublana 1768)
Slika 5: Naslovnica Linhartove knjige Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen südlichen Slaven Oesterreichs, Erster Band, Lublana/Laibach, 1788, 1. del 
Slika 6: Hacquetova upodobitev Krajnca (Krainer – Kraynz)
Slika 7: HACQUET, B.: Abbildung und Beschreibung der Südwest- und östlichen Wenden, Iliyren und Slawen, Lipsko/Leipzig, 1801-1808
Slika 8: Vodnik Valentin: Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole
Slika 9: RAVNIKAR, M.: Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi, prvi del, Lublana, 1815, Ljubi otroci in mladenči!
Slika 10: Izsek iz Ravnikarjeve knjige Zgodbe Svetiga pisma za mlade ljudi (1815) – Nismo vsi Krajnci (Krajnzi)?
Slika 11: Naslovnica ruskega reprinta Venelinove knjige Starodavni in današnji Slovenci (1841)
Slika 12: KOPITAR, J. (B).: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (1808) z zapisoma Slovenc (Slovenz) in Krajnc (Krajnz)
Slika 13: Prvi štirje izvodi Krajnske čbelice od leta 1830 do 1834 so izšli v bohoričici
Slika 14: Zadnji izvod Krajnske čbelice je izšel leta 1848 v gajici
Slika15: Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818
Slika 16: Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818
Slika 17: Odlomek iz cesarskega patenta z dne 30. grudna 1849
Slika 18: Naslovnica prve knjige v slovenščini z imenom Vojvodstvo Kranjsko in ne več Krajnsko
Slika 19: Naslovnica prve knjige v slovenščini v kateri je tudi ime vojvodstvo spremenjeno v vojvodino 

Vse pravice pridržane!