Skoči na vsebino

Bezjaška Slovenija ali Slovensko kraljestvo

Bezjaška Slovenija, v zgodovinskih virih imenovana tudi Slovensko krajestvo, Kraljestvo Slovenija, Slovenijeh, Slovenski orsag, Regnum Sclavonia, Slavonia itd., je zgodovinska dežela, ki se je že v srednjem veku razprostirala med rekami Drava, Donava, Sava, Una in Kolpa. Za ta del širše skupnosti Panonskih Slovencev v zgodovinskih virih najdemo tudi soime Bezjaki in Bezjaški Slovenci.

Nastala je kot posledica zgodovinskega razvoja v nekdanji slovenski Panoniji. Spodnja Panonija je v 9. stoletju, pred vdorom Madžarov, obsegala mnogo večje ozemlje kot Bezjaška Slovenija iz 14., 15. ali 16. stoletja.

Že leta 838 so Bavarci napadli Ratimirja, slovenskega kneza v Panoniji med rekama Drava in Sava, torej v poznejši Bezjaški Sloveniji. Okrog leta 840 je v Spodnji Panoniji vladal slovenski knez Pribina, po njegovi smrti pa njegov sin knez Kocel (861-874). Središče njune knežije je bilo zahodno od Blatnega jezera, ob Malem blatnem jezeru, v katerega priteče reka Zala.

Po Kocljevi smrti je za časa vojvoda Braslava Spodnja Panonija ali Blatenska Slovenija skupaj s Karantanijo tvorila Slovenijo (Sclavinia) ali Karantansko kraljestvo (Regnum Carentanum), ki je v virih omenjeno med letoma  876 in 899. V njem je vladal kralj Arnulf Karantanski, poznejši cesar. Na ozemlju Spodnje Panonije je tedaj vladal kraljev namestnik vojvod Braslav. Ta je svojo deželo branil pred Madžari, ki so v 10. stoletju vdrli v Panonijo in jo na jugu zasedli do reke Drave. Madžari so uničili tudi Svetopolkovo Slovensko kraljestvo onkraj Donave – v današnji Slovenski republiki/Slovaški – in se kot klin zabili med obe slovenski deželi. Za obdobje več kot sto let po madžarskem vpadu se zgodovinarji soočajo s pomanjkanjem ohranjenih zgodovinskih virov. Kar nekaj desetletij je bilo potrebnih, da so se razmere po pustošenju Madžarov stabilizirale, potem pa se je slovensko ime v virih znova pojavilo na zaokroženem ozemlju južno od reke Drave.

Prve vesti o prostoru medrečja med Dravo in Savo se ponovno javljajo šele v obdobju razširjenja oblasti ogrskih kraljev do Jadrana, na prelomu iz 11. v 12. stoletje. Posebna upravna organizacija, pa tudi specifične poteze svojstvene družbi srednjeveške Bezjaške Slovenije ali Slovenskega kraljestva, ki so ugotovljene z dosedanjimi raziskavami, potrjujejo mišljenje, po katerem slovensko medrečje pred priključitvijo srednjeveške Hervatske Ogrskemu kraljestvu ni bilo sestavni del niti Ogrske, niti Hervatske.

V 11. in 12. stoletju se je dežela med reko Dravo na vzhodu in Jadranskim morjem na zahodu, ki je Madžari niso zasedli in v njej vsekakor niso prevladovali, v zgodovinskih virih imenovala preprosto Slovenija – latinsko Sclavonia.

Zemljevid Kraljestva Slovenije oziroma Bezjaške Slovenije
Slika 1:Zemljevid Kraljestva Slovenije oziroma Bezjaške Slovenije (regnum Sclavoniae) iz leta 1745, ko je bila že močno zmanjšana v primerjavi s prvotnim ozemljem

Latinsko ime Sclavonia najdemo za to območje prvič zapisano v tej obliki v pismu ogrskega kralja Ladislava I. opatu Oderiziju iz Montecassina leta 1091. Dejstvo, da gre za kraljevo pismo, je izjemno pomembo, saj je kralj Ladislav zagotovo vedel kako je ime deželi, ki jo je po njegovih lastnih besedah »pridobil« (aequsivi) in v katero je tedaj vstopil s svojimi četami.

Hrvaško in madžarsko zgodovinopisje, slovensko pa še prav posebej, je premalo pozornosti posvečalo dejstvu, da viri iz 12. stoletja jasno pričajo, da je pojem Sclavonia pokrival celotno področje od reke Drave do Jadrana, tako v kraljevih kot tudi v papeških listinah, pa tudi v dokumentih, ki so jih izdali župani npr. zaderske mestne oblasti. Dokaz predstavljajo tako sodba Slovenskega bana Dionizja iz leta 1183, kot tudi papeški pismi iz let 1172 in 1180. Našteti viri so objavljeni v Smičiklasevem Codex diplomaticus II, na straneh 147, 167 in 185.

Slika 2: Naslovnica Smičiklasevega Codex diplomaticus II iz leta 1904.

Naslovnica Smičiklasevega Codex diplomaticus II iz leta 1904. Na naslovnici je navedeno da gre za diplomatski zbornik Kraljevine Hrvaške,
Dalmacije in Slavonije, pravilno pa bi bilo Kraljestva Slovenije ali Bezjaške Slovenije,
kot se je kraljestvo imenovalo v srednjem veku in vse do leta 1848

V 13. stoletju se je za deželo med rekama Drava ter Donava na severovzhodu in Sava, Kolpa ter Una, vse do Gozda na jugozahodu že pojavil naziv Regnum Sclavoniae oziroma Kraljestvo Slovenija. Prvič najdemo takšen zapis v listini Slovenskega vojvoda Kolomana, sina ogrskega kralja Andreja II., leta 1232: »in regnum nostrum videlicet Sclauoniam«, zatem leta 1249: »domini Bele regis in toto regno Sclauonie terras«, in leta 1261: »/…/ quod cum in regnum Sclauonie ad ordinandum et informandum totum statum ducatus carissimi filii nostri ducis Bele intrassemus principaliter«. V viru iz leta 1231 je Koloman celo imenovan »kralj in vojvod celotne Slovenije«, v latinskem izvirniku: »Colomanus dei gratia rex et dux totius Sclavoniae«.

Bezjaška Slovenija je imela svojo večo, svojo ustavo in svojo pravdo, v latinskih virih imenovano Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis (Splošna veča celotnega Kraljestva Slovenije) ter statuta et constitutiones, (pravila oziroma zakoni in ustava). Znotraj Ogrske države oziroma kraljestva je imela Slovenija poseben status in je imela pravico pošiljati svoje predstavnike na ogrske državne zbore.

Sklepi Slovenske veče iz leta 1273
Slika 3: Sklepi Slovenske veče iz leta 1273

Ohranjeni sklepi Splošne veče celotnega Kraljestva Slovenije oziroma Bezjaške Slovenije iz leta 1273
(lat. Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis). Bezjaška Slovenija je imela znotraj Ogrskega kraljestva
poseben status in pravico pošiljati svoje predstavnike na ogrske državne zbore.

Ozemlje Bezjaške Slovenije, Slovenskega kraljestva ali Kraljestva Slovenije se je v zgodovini spreminjalo, vendar je vseskozi obsegalo področje med rekami Drava, Donava in Sava ter porečje reke Kolpe vključujoč reko Uno, južno od nje pa je meja s pravo Hervatsko potekala po Gozdu. Temu mejnemu območju med Bezjaško Slovenijo in Hervatsko, ki ga Hervati imenujejo Gvozd, je treba nameniti posebno pozornost. Pojem Gozd je namreč zaobsegal obsežnejše gozdnato ozemlje, kjer je v 12. stoletju potekala meja med navedenima deželama. Začenjala se je na meji Dežele Krajnske od Risnjaka v Gorskem Kotarju, od tod pa je potekala južno od Velike Kapele, dalje na Malo Kapelo, južno od Plitvičkih jezer, nato Plješivice in od tam do reke Une. Po reki Uni je šla meja na sever proti Petrovi gori in Zrinski gori, vse do njenega sotočja z reko Savo. Nato po reki Savi do sotočja z reko Donavo, po Donavi pa protitočno do izliva reke Drave in nato po Dravi protitočno na severozahod do meja Dežele Štajerske.

Prvotni prebivalci Bezjaške Slovenije – Slovenci – so dali mejni pokrajini ležeči proti Hervatski stvarno ime in to je nedvomno slovensko – Gozd. Južno in jugozahodno od tega z bujnimi gozdovi poraslega področja – Gozda torej – se je nahajala prava Hervaška (Horvateh, Horvatska, Hervatska, Croatia), kjer so živeli Hrvati (Horvati, Hervati, Hervardi, Croati).

Prava Hervatska je obsegala zgolj majhno ozemlje Gacke, Like in Krbave, kjer so živeli pravi Hervati, – vse bolj se kaže, da so to bili staroslovenski hervardi, vojaški stan, ne pa narod – od koder se je njihovo ime selilo in širilo najprej proti jugu v Dalmacijo, od 16. stoletja dalje pa tudi na sever, v Bezjaško Slovenijo. Predstavljala je največ petnajst odstotkov velikosti Bezjaške Slovenije, Slovenskega kraljestva ali Kraljestva Slovenije. To dejstvo, ki so nam ga načrtno zamolčali, si velja zapomniti in ga vseskozi imeti pred očmi. Ob tem se sama po sebi ponuja primerjava s prvotno Vzhodno krajino/Ostmarko (Ostarrichi, Vzhodna marka/krajina) na severu, katere ime se je pozneje razširilo na celotno današnjo Avstrijo, v tem primeru na račun Karantanske Slovenije oziroma poznejših Dežel Koroške in Štajerske.

V prvem tisočletju je Slovensko kraljestvo ali Slovenija segala celo vse do reke Cetine južno od Splita. Za konec 11. stoletja imamo namreč takšne navedbe v delu Statuta Capituli zagrabiensis arhidiakona Ivana Goričkega iz sredine XIV. stoletja. V zvezi s tem virom obstajata Fragment kronike in Zagrebečka kronika (Chronicon zagrabiense). V Fragmentu kronike je po povzemanju hrvaške zgodovinarke Nade Klaić zapisano: »Toda, ko je ogrski prestol zasedel Andrej, je obnovil kraljevske pravice nad Slovenijo in zato tam za bana postavil svojega brata Adalberta (Belo). Brata sta primorala hervatskega kralja, da je vrnil Slovenijo na njene stare meje, to je na (reko) Cetino.« Stara Slovenija (Sclavoniae) je torej nekoč segala vse do reke Cetine, prava Hervatska – Lika, Gacka, Krbava – pa je tedaj predstavljala samo enega njenih delov. Že v 8 in 9. stoletju so tudi na področju širše Dalmacije v zgodovinskih virih zabeležene Slovenije – Sclavonie, takrat pa o Hervatski v zgodovinskih virih še ni bilo nobenih sledov.

Sprva je dežela ali orsag imela naziv banstvo ali vojvodstvo Slovenija (banatus sive ducatus Sclavoniae), kasneje po letu 1232 pa se je imenovala Kraljestvo Slovenija (regnum Sclavoniae). S Slovenijo so upravljali vojvodi celotne Slovenije (dux totius Sclavoniae). Vojvodi ali hercegi celotne Slovenije so bili običajno mlajši bratje vladajočega ogrskega kralja, ali pa predvsem prvorojeni sinovi. Prvi znani tovrstni vojvod (herceg, dux) je bil v drugi polovici 12. stoletja Štefanov sin Bela, na koncu 12. stoletja pa je bil to vojvod Andrej (1197.-1203.), brat kralja Emerika.

Vojvod je bil vrhovni upravitelj dežele, ki so mu bili podrejeni Slovenski ban in vsi velikaši ter župani. Bil je tudi vrhovni sodnik na ozemlju svojega vojvodstva (infra terinos dominii nostri), ter vojvod vojske svoje dežele. Slovenski vojvodi so imeli velike prihodke, pripadla pa jim je tudi lastnina vseh, ki so umrli brez potomcev (hereditates omni spe sobolis privatorum ad ius ducatus devolvi debent).  Pripadale so jim tudi cele županije kot npr. Požeška županija in Gorska županija.

Sedež vojvodstva je bil izmenično v Zagrebu, Požegi, Klisu, Kninu ali Krapini. Imeli so svoj vojvodski dvor in svojo dvorsko pisarno ter so izdajali svoje listine enako kot kralji. Od začetka 12. stoletja so tri generacije Arpadov nosile naslov vojvod Slovenije (dux Sclavoniae, herzeg), kar pomeni, da je skoraj tričetrt stoletja upravljal s Slovenijo vojvod ali knez. Madžarski zgodovinar Zsoldos navaja naslednje vojvode Slovenije: Emerik (1194-1196), Andrej (1197-1205), Bela (1220-1226), Koloman (1226-1241), Bela (1260-1269). Pred koncem 13. stoletja se je tovrstna praksa spet obnovila, le da je tokrat kraljevega brata na položaju vojvoda zamenjala kraljeva mati. Vojvodinja Slovenije je bila Elizabeta (1282-1283), mati kralja Ladislava IV., in zatem še vojvodinja Thomasini (1290-1301), mati kralja Andreja III., ki je imela naziv »vojvodinja celotne Slovenije in upraviteljica čezdonavski krajev vse do Primorja«, ali »vojvodinja celotne Slovenije od Donave do morja«. Tudi v 14. stoletju je kralj Ludvik I. najprej vojvodstvo predal mlajšemu bratu Štefanu (1350-1354), zatem pa še Karlu.

Najpogosteje je slovenskim bezjaškim Večam predsedoval Slovenski ban. V listini ogrskega kralja Andreja II. je leta 1217 imenovana zemlja ali banstvo Slovenija. 24. malega travna 1222 je ogrski kralj Andrej II. izdal Zlato bulo, ki je veljala na Ogrskem in v Bezjaški Sloveniji. Sprva je bila Andrejeva Zlata bula privilegij, kasneje pa je postala najpomembnejši ogrski državni zakon in temelj ustave, zato je nanjo ob svojem kronanju vselej prisegal ogrski kralj. Veljala je samo na ozemlju Ogrske in Slovenije/Sclavoniae, ne pa tudi na Hervatskem in v Dalmaciji, kar je z vidika državnega prava izjemnega pomena. To namreč pomeni, da je tako imenovano hrvaško državno pravo v resjedi utemeljeno na slovenskem panonskem bezjaškem državnem pravu, saj je bila Slovenija/Sclavoniae do konca 17. stoletja nedvomno slovenska in ne hrvaška dežela, v njej pa so prebivali Bezjaški Slovenci in ne Hervati. Z Zlato bulo je ogrski kralj Andrej II. poskušal obenem zmanjšati moč velikašev oziroma visokega plemstva, dvigniti svojo kraljevsko moč, ukiniti finančni nered ter zajamčiti nižjemu plemstvu pravice in svoboščine. Zlata bula iz leta 1222 je imela enaintrideset členov, izdana pa je bila v sedmih izvirnikih, od katerih se ni ohranil niti en izvod, temveč so ohranjeni zgolj kasnejši prepisi izvirnikov.

Slika 4: Zlata bula ogrskega kralja Andreja II. iz dne 24.04.1222

Zlata bula ogrskega kralja Andreja II. iz dne 24. 04. 1222, ki je postala najpomembnejši ogrski državni zakon
in temelj ustave, zato je nanjo ob svojem kronanju vselej prisegal ogrski kralj. Veljala je samo na ozemlju
Ogrske in Bezjaške Slovenije/Sclavoniae, ne pa tudi na Hervatskem in v Dalmaciji.

Leta 1225 je ogrski kralj Andrej II. imenoval Slovenskega bana, ki mu je bil podrejen Primorski ban. Dejansko je torej ogrski kralj Andrej II. za področja južno od reke Drave imenoval dva bana. Prvi ban, imenovan Slovenski ban, je vladal celotni Sloveniji (totius Sclavoniae), drugi ban pa se je uradno imenoval Primorski ban (banus de maritimis partibus) in je vladal le pravi Hervardski ter tistemu delu Dalmacije, ki je sodil pod Ogrsko kraljestvo. Bana z imenom hervatski torej tedaj sploh ni bilo, Primorski ban pa je bil podrejen Slovenskemu banu oziroma banu celotne Slovenije (totius Sclavoniae).

24. malega travna 1252 je bil Slovenski ban Štefan, v virih imenovan ban celotne Slovenije: Nos Stephanus banus tocius Sclauonie. Pet let pozneje, leta 1257 je bil isti Štefan v virih imenovan, ban celotne Slovenije in kapitan Štajerske: Stephani bani tocius Sclauonie et capitanei Stirie, saj sta bili tedaj Bezjaška Slovenija in vojvodsko Štajersko zedinjeni oziroma povezani in pod isto vladavino.

Dne 19. malega travna 1273 je v Zagrebu v Bezjaški Sloveniji potekala splošna Veča celotnega kraljestva Slovenije, latinsko Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis. Gre za prvo znano večo ali zbor odposlancev Bezjaške Slovenije z ohranjenim zapisnikom in sklepi, ki so napisani v latinskem jeziku, kakor je bil to takrat običaj po vsej Evropi. Odločitve veče Slovenskega kraljestva so se imenovale statuta et constitutiones, čemur bi v prevodu rekli postave oziroma pravila, zakoni in ustava. Shranjene so v pozneje izdelani Škrinji privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije, ki se nahaja v Zagrebu. Dejstvo, da so se nam s te veče ohranili zapisniki in sklepi, nikakor ne pomeni, da je to bila prva veča Bezjaškega kraljestva. Veče Kraljestva Slovenije so istega izvora, kot so bile stare ljudske veče v Gorotanski/Korotanski Sloveniji – Karantaniji (Slovensko Ustoličevanje) in tudi v mestu Slovensk (danes mesto Novgorod) v Rusiji. Nedvomno pripadajo izvirni Slovenski stari pravdi ter družbeni ureditvi – Slovenski ljudovladi.

Na takratni veči – deželnem ali državnem zboru Bezjaških Slovencev so razpravljali o sodstvu in sojenju, vojaških dolžnostih in davkih. Na veči so zraven Slovenskega bana Matije Čaka (v virih je imenovan tudi Čak in Čako), omenjeni tudi plemiči iz zagrebečkega, križevskega in zagorskega županstva. Zabeleženih je bilo triintrideset določb. Od prve do dvajsete se nanašajo na sodstvo in sojenje, ostale pa na nasledstvo plemiških posesti, vojaško službo ter davke. 

Glede vojske je bilo odločeno: »Če sovražna vojska napade kraljestvo, oziroma bi kralj sam odšel v vojno, so plemiči Kraljestva Slovenije dolžni posamič in vsi skupaj stopiti v vojsko, vendar tako, da se lahko svobodno in po lastni volji pridružijo izbranemu baronu

Vsekakor je zanimivo, da so na veči razpravljali tudi o pravicah plemičev in vojakov oziroma v oči bode predvsem to, da so poleg njih razpravljali tudi o pravicah in svoboščinah neplemenitih svobodnjakov, svobodinov. Zanimivo je tudi dejstvo, da so pravice oziroma popisane pravice kraljestva in banstva, ki naj bi jim pripadale zlasti v razmerju do kralja, na to večo že prinesli. Ban je te pravice sprejel in potrdil kot statuta et constitutiones. Najbrž je torej šlo za stare, že dalj časa obstoječe in uveljavljene pravice – za Staro pravdo. Tudi to kaže na najtesnejšo izvorno zvezo z izročilom in ureditvijo stare Karantanske Slovenije.

Zagotovo lahko sklepe te slovenske veče, ob upoštevanju ogrske Zlate bule iz leta 1222, primerjamo s slovito angleško veliko listino svoboščin – Magna karta (lat. Magna carta libertatum ali Magna charta libertatum) iz leta 1215.

V 14. stoletju so imeli močan vpliv na Kraljestvo Slovenije lendavski plemiči Baniči (madžarsko Banffyji), ki so jih Hervati preprosto »prekrstili« v Baniće. Iz omenjene rodbine sta v virih navedena Slovenski ban Nikolaj Banič/Banffy iz Dolnje Lendave (1343), zatem pa tudi njegov sin Štefan Banič/Banffy iz Dolnje Lendave (1380). Nikolaj Banič je prvič imenovan »ban celotne Slovenije« v pismu ogrskega kralja Ludvika z dne 25. velikega travna 1343.

Leta 1344 najdemo slovenskega bana Nikolaja Baniča na čelu 4.000 vojakov pred Kninom, kjer od vdove Nelipića, Vladislave iz plemena Gusić, zahteva predajo kraljevskega mesta, ki ga je njen pokojni mož 22 let nezakonito zasedal. Po neuspelem poskusu zavzetja Knina, se je Vladislava Nelipić vendarle bila pripravljena pogajati in je banu Nikolaju obljubila, da bo ogrskemu kralju Ludviku v znamenje pokornosti poslala posebnega odposlanca. Slovenski ban Nikolaj Lendavski je zatem prekinil z obleganjem Knina in se vrnil domov.

Vladislava je nato res poslala ogrskemu kralju svojega odposlanca, ki mu je prinesel izjavo njene popolne pokornosti. Kljub temu pa je kralj zahteval, da mu Vladislava preda Knin in druga mesta. Ker tega ni hotela storiti, se je po pomoč obrnila na hrvaške plemiče in na Beneško republiko, ki so ji obljubili pomoč. To pa je kralja Ludovika hudo razjezilo in začel je zbirati vojsko za vojno proti Hervatom. Tudi Benečani niso stali križem rok in so Hervatom poslali orožje ter tri generale (providure), ki bi naj pripravili vse za odpor. Pred glavnino kraljeve vojske je pred Knin znova prispel Slovenski ban Nikolaj Banič Lendavski. V mesecu rožniku leta 1345 se je pri Kninu sestal z bosenskim banom Štefanom Kotromaničem. Na čelu okrog 10.000 vojakov sta Slovenski in Bosenski ban od vdove Vladislave zahtevala predajo Knina. Dne 23. rožnika je med vpletenimi prišlo do sporazuma, po katerem se je Vladislava obvezala kralju predati Knin in še pet mest, pod pogojem, da bo njenemu sinu Ivanu Nelipiću potrdil vso rodbinsko posest, Sinj s cetinsko župo. Sredi meseca malega srpana 1345 je do Bihača ob Uni prispel tudi ogrski kralj Ludovik s 30.000 vojaki in potrdil sporazum med Slovenskim banom Nikolajem Lendavskim in Vladislavo Nelipić. Tedaj je Slovenski ban v Kninu namestil svojo posadko in od tam vladal tudi Hervatom. Hervaški zgodovinar Rudolf Horvat (Horvat: 1924, str. 111) trdi, da se Nikolaj Banič od tedaj uradno naziva »ban celotne Slovenije in Hrvaške«, prvič pa naj bi se s tem naslovom imenoval v listini z dne 13. sušca 1346.

Kraljestvo Slovenija je bilo v 14. in 15. stoletju tesno povezano z nekdanjima Savinjsko in Slovensko krajino (Windische Mark), katerima so vladali Celski grofje in kasnejši državni Knezi Celski. Ti so sodili med najmočnejše in najvplivnejše plemiške rodbine tako v okviru svetoštefanske krone (ogrske), kot tudi notranjeavstrijskih dežel. Barbara Celska je bila ogrska kraljica in pozneje še cesarica Svetega rimskega cesarstva, Celski grofje pa so imeli v Bezjaški Sloveniji v svoji posesti Krapino, Varaždin, Vinico, Vrbovec, Lobor, Oštrc, Belec, Trakoščan, Lepoglavo, Kostel, Cesargrad in oba Trnovca, skratka večino prekosotelskega Zagorja, tedaj naseljenega s Slovenci. Herman II. Celski je med leti 1432 in 1435 postal dedni ban Slovenije, njegov sin Miroslav II. (Friderik II.) pa je bil državni knez, dedni Slovenski ban in obenem gubernator tudi nad hervatskim plemstvom južno od Gozda.

Herman II. Celski je še leta 1390 bil »le« deželni glavar Krajnske. Vloga Celjanov se je v Bezjaški Sloveniji povečala predvsem po bitki pri Nikopolju leta 1396, v kateri je slovenska težka konjenica grofa Hermana II. rešila ogrskega kralja Žigo (Sigismunda) Luksemburškega pred turškim ujetništvom. V zahvalo za junaštvo in zvestobo se je kralj Žiga poročil s Hermanovo hčerjo Barbaro Celsko, grof Herman II. Celski pa je prejel Varaždin in tudi naziv baro regni Hungarie ter tako postal eden od prvakov ogrskega kraljestva. Dve leti pozneje je Herman II. Celski od ogrskega kralja prejel še Krapino in naziv zagorski grof ter tako postal trojni grof: Celski, Ortenburški/Radovliški in Zagorski. Herman II. Celski je postal eden trdnejših podpornikov ogrskega kralja Žige (Sigismunda); rešil ga je v Nikopolju (1396), drugič, ko so ga zaprli ogrski velikaši v Višegradu (1401) in tretjič, ko je prišlo do vnovičnega upora proti kralju leta 1403. Leta 1405 je kralj Sigismund grofu Hermanu II. potrdil stara darovanja, nato pa mu je za 48.000 dukatov odstopil tudi Čakovec s celotnim Medmurjem imenovanim Slovenski otok. Celski grof Herman II. je postal tudi upravitelj škofije Svete Cirkve Zagrebečke Slovenske – sam ogrski kralj ga je naslavljal kot gubernatorja zagrebečke škofije in svobodnega mesta Gradec. Celski so v številnih krajih Bezjaške Slovenije ustanovili pomembne omične, cerkvene in obrambne ustanove, kot na primer Pavlinski samostan v Lepoglavi ter znameniti grad Vrbovec, kasnejši Veliki Tabor. O tem podrobneje in – za razliko od večine hrvaških zgodovinarjev – dokaj objektivno piše Nada Klaić v svojem delu Zadnji knezi Celjski v deželah Svete krone, Celje, 1982:

»O Hermanovem odličnem položaju v teh letih (t. j. 1406-1407) priča tudi mesto v dignitariju dokumentov, ki jih je izdala kraljevska pisarna: Herman je postavljen pred palatina (palatin je bil kraljev namestnik, najvišji dvorni uradnik in varuh kraljevega pečata, op.), na prvo mesto med posvetnimi dostojanstveniki.«

Hermanovo imenovanje je doprineslo tudi h kraljevemu ugledu v Sloveniji. Okrog novega Slovenskega bana so se zbirali najuglednejši slovenski bezjaški velikaši.

V svobodnem mestu Gradec pri Zagrebu v Bezjaški Sloveniji so imeli Celski svojo drugo prestolnico ali neke vrste poletno rezidenco. Po smrti Hermana II. Celskega je cesar Žiga (Sigismund) njegovima sinu Miroslavu II. (Friderik II.) in vnuku Urhu II. (Ulrik II.) dne 30. 9. 1936 podelil naslov knez Svetega rimskega cesarstva. S tem sta Miroslav in Urh dobila uradni naslov principes in ne več zgolj comites, kar je pomenilo čast in položaj, ki ju ni imel nihče izmed velikašev v deželah krone svetega Štefana oziroma Ogrske. »Politični položaj enega in drugega kneza je bil znatno višji od tistega, ki ga je imel pokojni Herman II. Celski. Knez Urh je ta svoj novi položaj izdatno izkoristil med burnim dogajanjem po Sigismundovi smrti. Urh se je postopoma povzdignil do sovladarskega položaja; on je neokronani kralj.«

Kot samostojni vladarji Bezjaške Slovenije so Celski na podlagi zgodovinske Slovenske pravde v Regnum Sclavoniae in ogrske Zlate bule postali tudi resni pretendenti za ogrski kraljevski prestol, zaradi česar je bil v Beligradu zahrbtno ubit poslednji Knez Celski Urh II. (Ulrik II.). Vsekakor so Knezi Celski sredi 15. stoletja prestavljali najmočnejšo fevdalno rodbino v Sloveniji. Med njihovo Celsko knežijo na Štajerskem in med Kraljestvom Slovenijo dejansko ni bilo nikakršne meje. Šlo je za zaokroženo ozemlje trojnih grofov (celskih, radovliških/ortenburških in zagorskih), rimskih Knezov Celskih in Slovenskih banov, v katerem je v veliki večini prebivalo slovensko prebivalstvo.

Madžarski zgodovinar Pálosfalvi piše o tem, da sta potomca Hermana II. Celskega, trojna grofa in državna kneza Miroslav II. (Friderik II.) in Urh II. (Ulrik II.) v nasprotju z voljo kralja Žige Luksemburškega zahtevala položaj Slovenskega bana. Pri tem sta nastopila tudi z vojaško silo, vendar njun poizkus leta 1440 ni uspel, leta 1445 pa vendarle je. Zatem centralna oblast dvajset let ni uspela vplivati na usodo dežele. Res je Janoš Hunjadi (Hunyadi) leta 1446 dobil naslov vikar Slovenije, vendar mu svojih zahtev ni uspelo uveljaviti niti s silo. Že naslednjega leta 1447 pa se je Hunjadi s tajnim sporazumom odrekel svoji vlogi v deželi. Prav tako tudi ni uspel poizkus, po katerem bi madžarska oblast po transilvanskem oziroma erdeljskem vzoru v Sloveniji uvedla guvernerja, ki bi vladal ob Slovenskem banu.

Po umoru zadnjega Celskega kneza Urha II., leta 1456, je vlogo Slovenskega bana v Kraljestvu Sloveniji prevzel nekdanji celski vojaški poveljnik Jan Vitovec. Svoj banski položaj je ohranil tako za časa ogrskega kralja Ladislava V. kakor tudi kralja Matije Korvina. Med Korvinom in Vitovcem je prišlo do odkrite sovražnosti, vendar sta se leta 1463. zaradi turške nevarnosti pomirila. Vitovec je prejel pomembna pooblastila, v ofenzivni protiturški politiki pa je dobil pomembno vlogo. Nazadnje je od ogrskega kralja Korvina prejel čast in dolžnost, ki je prej ni bilo – postal je vrhovni kapitan Slovenije in Hervatske. Pálosfalvi naposled ugotavlja, da Slovenija med leti 1445 – vladal je rimski državni knez in Slovenski ban Urh II. Celski – ter 1464 – vladal je Slovenski ban in vrhovni kapitan Slovenije in Hervatske Jan Vitovec – sploh ni bila pod nadzorom oblasti ogrskega kralja.

Resni zgodovinarji torej nikakor ne morejo mimo dejstva, da so Celski knezi pred svojim tragičnim koncem ustvarili lastno državnost tako v deželi svetoštefanske krone (Kraljestvo Slovenije) kot tudi v deželah svetega rimskega cesarstva (lastni državni kneževini na območju vojvodstev Koroške in Štajerske, delno pa tudi na območju Krajnske oziroma Slovenske krajine), med njimi pa meje ni bilo. Nikakor ni mogoče spregledati tudi dejstva, da je v vseh deželah nastajajoče Celske države, knežije ali kraljestva, veliko večino tvorilo slovensko prebivalstvo.

Leta 1492 je ogrski kralj Vladislav II. ponovno priznal poseben položaj Kraljestva Slovenije ali Bezjaške Slovenije v svojem Večjem dekretu – Decretum maius, ki mu je po 108. členih, ki se nanašajo na celotno ogrsko državo, dodal še 11 členov s skupnim nazivom Articuli nobilum regni Sclavoniae, ki se nanašajo samo na Kraljestvo Slovenijo oziroma Bezjaško Slovenijo.

Dne 8. grudna 1496 je ogrski kralj Vladislav II. Ogrski/Jagelonski z grbovnico potrdil stari grb Kraljestva Slovenije. Kraljeva grbovnica se danes nahaja v Škrinji privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije v Zagrebu. Izvirno latinsko besedilo in slovenski prevod grbovnice sta v celoti objavljena v knjigi Anton Vramec in Slovenci, na straneh 352-355.

Grbovnica Kraljestva Slovenije z dne 8. 12. 1496
Slika 5: Grbovnica Kraljestva Slovenije z dne 8.12.1496

Grbovnica Kraljestva Slovenije z dne 8. 12. 1496, ki jo je izdal ogrski kralj Vladislav II.

Leta 1496 ali 1497 je bil narejen pečat plemičev kraljestva Slovenije. Na njem je jasno viden grb Kraljestva Slovenije in latinski napis SIGILLVM NOBILIVM REGNI SCLAVONIE. 149V, kar v slovenščini pomeni »PEČAT PLEMIČEV KRALJESTVA SLOVENJE. 149V«. Pečatnik naj bi bil dejansko izdelan istega leta, ko je ogrski kralj Vladislav II. s svojo listino potrdil stari slovenski grb, torej leta 1496, ali pa leto pozneje, torej leta 1497, zato ni povsem jasno, zakaj je na pečatu navedeno leto 149V.

Leta 1505, za časa vladavine ogrskega kralja Vladislava II. Ogrskega/Jagelonskega, so stanovi Kraljestva Slovenije naredili prvi popis pravic, privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije. Popisanih je bilo 90 listin, ki so obsegale zgodovinske pravice, privilegije in svoboščine Kraljestva Slovenije: »Regestum litterarum dominorum regnicolarum Regni Sclavoniae«.

Srebrni pečatnik Kraljestva Slovenije iz konca 15. stoletja
Slika 6: Srebrni pečatnik Kraljestva Slovenije iz konca 15. stoletja

Dne 29. velikega srpana 1526 je prišlo do Bitke pri Mohaču, pomembne bitke s Turki, ki je odločala o usodi slovenskega, madžarskega in hrvaškega naroda. Na ta dan se je spopadla vojska ogrskega kralja Ludvika II. Jagelonskega, v kateri so bili Madžari, Bezjaški Slovenci, Sloveni-Slovaki, Sedmograjci in Hervati. Pravzaprav glavnini hervatske vojske pod poveljstvom Krištofa Frankopana in sedmograške vojske pod poveljstvom Ivana Zapolje na bojišče niti nista pravočasno prispeli. Zato so bile čete ogrskega kralja Ludvika precej slabotnejše, kot bi bile sicer in so štele le 25.000 vojakov. Nekoliko manj od petine vojakov je pripadalo 4.000 težkim oklepnim konjenikom.

Zbrani ogrski armadi je prišel nasproti turški sultan Sulejman II. Veličastni. Takrat so Turki zraven Srbije zasedali že tudi skoraj vso Bosno in Hercegovino. Njihova namera je bila zasesti še Hervatsko, Bezjaško Slovenijo in Ogrsko. Sulejman II. je namreč zahteval, da mu ogrski kralj plača tribut oz. davek, kar pa je Ludvik II. zavrnil. Zato se je Sulejman II. Veličastni s svojo 100.000 glavo armado napotil proti Budimu. Pod njegovim poveljstvom je bilo 35.000 Spahij (konjenikov) in 15.000 Janičarjev (elitnih pešcev).

Obe armadi sta se naposled srečali 29. velikega srpana 1526 pri Mohaču. Zaradi precejšnje številčne premoči Turkov, so hoteli Ogri sprva zavzeti obrambne položaje. Predvsem iz najemniških plemičev sestavljena ogrska konjenica pa je na vsak način hotela v napad. Nazadnje so ogrski konjeniki dosegli svoje in težka oklepna konjenica je zdrvela v napad. Precej hitro in brez posebnih naporov so ogrski oklepniki prebili turško lahko konjenico (Spahije), kmalu pa je njihov napad zaustavila utrjena turška obramba, ki so jo sestavljali vozovi, za katerimi so bili večinoma Janičarji. Z vozov so naredili nekakšno obrambno utrdbo izza katere so potem obstreljevali ogrsko konjenico. Takrat je turško topništvo sprožilo zaporni ogenj, ki je odrezal ogrsko konjenico od preostanka ogrske vojske, hkrati pa je med njo povzročil tudi številne izgube. Prav v Bitki pri Mohaču naj bi prišlo do prve znane uporabe topniškega zapornega ognja v zgodovini nasploh. Med ogrsko vojsko je nato prišlo do velike zmede in nerednega umika, pri čemer je padla večina ogrskih čet. Preostanek se je vrh vsega še utopil v bližnji reki in le slaba petina vojakov se je uspela rešiti iz tega strahovitega poraza. Med utopljenci je bil tudi ogrski kralj Ludvik II. Jagielonski.

slika 7: Bitka pri Mohaču, 29.08.1526

Bitka pri Mohaču, 29. 08. 1526 v kateri so Turki sultana Sulejmana II. Veličastnega dosegli veliko zmago nad ogrsko-slovenskimi/slovaškimi četami.
Po tej bitki je prišlo do vojne med Bezjaškimi Slovenci na eni ter Hervati, Avstrijci in notranjeavstrijskimi Slovenci
(Korošci, Štajerci in Krajnci) na drugi strani, kar je močno oslabilo položaj Bezjaških Slovencev
v Kraljestvu Sloveniji

Dne 29. kimavca 1526, mesec dni po Bitki pri Mohaču, je grof Krištof I. Frankopan (ital. Christoforo de Frangepane) v italijanščini pisal pismo beneškemu patriciju Ivanu Antonu Dandolu. V njem je navedel pojme: v Sloveniji – in Schiavonia, v srednji Sloveniji – in mezzo Schiavonia ter gospodje Slovenci – signori Schiavi.  Podpisal se je v latinščini kot Varuh in zaščitnik Kraljestva Slovenije – tutor protectorque regni Sclauonie.

Isti grof Krištof I. Frankopan je dne 9. 10. 1526, v italijanskem jeziku v Lublani napisal pismo, v katerem je Slovenijo dodatno oziroma posebej imenoval še Bezjakija:

»Ogrska gosposka, katere del je prišel skupaj v Slovenijo (in la Schiavonia), imenovano Bezjakija (dicta Besiachia), z drugega dela, iz Hervatske (Corvatia), pa je prišel grof Krištof (Cristoforo) z drugimi hervatskimi veljaki in so skupaj ustanovili sosvet, v katerem so le-ti gospodje z omenjenim ljudstvom, to se pravi s Slovenci (Schiavoni) in Ogri (Hongari), izvolili blagorodnega princa Ferdinanda za svojega kralja; poleg tega so grofa Krištofa imenovali za skupnega poveljnika vojske proti Turkom. Stremeli so za tem, da bi lahko zbral 40 tisoč mož samo z Bezjakije (solamente de la Besiachia); ki bodo morali biti v stalni pripravljenosti in čakati pripravljeni na povelja.«

Kljub dogovoru oziroma sporazumu o katerem je 9. vinotoka 1526 poročal grof Krištof Frankopan, je pozneje prišlo do spremembe in do drugačnih odločitev Veče Slovenskega kraljestva in hervatskega sabora.

Slovensko bezjaško plemstvo je na svoji Veči Kraljestva Slovenije od 6. do 8. prosinca 1527 v Dobravi pri Vrbovcu za novega kralja izbralo Jana Zapoljo, pri čemer se je sklicevalo na sklepe ogrskega državnega zbora na Rakoškem polju leta 1505, po katerih za kralja ni mogel biti izbran tujec. Vodji »slovenske – Zapoljine stranke« sta bila Slovenski ban Krištof I. Frankopan in škof zagrebečke slovenske cerkve Simon Erdödy. Hervati so na svojem ločenem saboru sprejeli drugačno odločitev in so za kralja izbrali tujca Habsburžana Ferdinanda. Odločitvam slovenske Veče in ločenega hervatskega sabora je kljub neprestani turški nevarnosti in zasedbi večine ogrskega ozemlja sledila vojna med privrženci Zapolje in Habsburžana, drugače povedano vojna med Bezjaškimi Slovenci in Hervati.

Meseca kimavca 1527 je prišlo do odločilne bitke med vojskama Jana Zapolje in Ferdinanda Habsburškega – v vojski katerega so bili tudi številni slovenski Korošci, Štajerci in Krajnci – pri mestu Tokaj na Ogrskem. Več sreče je imela Ferdinandova vojska, obenem pa je med obleganjem Varaždina v Bezjaški Sloveniji umrl tudi Slovenski ban Krištof Frankopan. Po teh dveh dogodkih je tudi večina slovenskega bezjaškega plemstva prestopila na stran Habsburžana oziroma je bila v to prisiljena.

Leta 1537 je v bitki s Turki v Kraljestvu Sloveniji – Bezjaški Sloveniji padlo 25.000 mož. Združena krščanska vojska pod vodstvom vrhovnega poveljnika čet v protiturških vojnih krajinah, in krajnskega deželnega glavarja, generala Ivana Kacijanarja je poskusila zaustaviti turško prodiranje v Kraljestvo Slovenijo in Turkom odvzeti zasedeno ozemlje. Po neuspešnem obleganju Oseka, so se krščanski poveljniki sprli med seboj, del njih pa je pobegnil. V bitki pri Gorjanah so zapustil bojišče tudi general Kacijanar in njegove čete, preostanek čet pa so Turki uničili. Generala Kacijanarja so nato zaradi domnevne veleizdaje na Dunaju zaprli. V zvezi s to bitko je Anton Vramec za leto 1537 zapisal: »Ivan Kocjan General, Ferdinanda Kralja vojsku proti Turkom na Slovenski Orsag ali zemlju dopelja. Turci razbiše Kocjana i vojsku ka je s nim bila. Onde poginu Pavel Bakič od Laka i Grof Latron, Lajuš imenom, ki je bil nad Španolsku i Latinsko vojsku. Do dvadeset i pet jezer vitezov dobrih v nom boju poginu. Posla takajše Kral Ferdinand, Benečani i Papa vojsku pod Solin; Kral pred svoju vojsku i ljudmi položij i postavi, Petra Krušiča, i vzeše Turci Klis grad.«  

Na osvojenem območju so Turki kmalu vzpostavili tako imenovani Požeški sandžak, ki je predstavljal prvo turško upravno-ozemeljsko enoto v Bezjaški Sloveniji. Istega leta je padla tudi trdnjava Klis v Dalmaciji, od koder so potem Turki prodrli proti zaledju Šibenika in Zadra ter osvojili Vrano in Nadin.

1. malega travna 1546 so stanovi Kraljestva Slovenije izdelali prvo skrinjico (lat. ladula Regni), v katero so shranili dokumente o svojem kraljestvu, ki so jih zbrali leta 1505. Skrinjico so zapečatili z devetimi pečati in jo hranili v zakristiji katedrale Svete Cirkve Slovenske Zagrebečke.

Leta 1552 so Turki osvojili velik del Spodnje Slovenije (Sclavonia inferiror) v Kraljestvu Sloveniji: Virovitico, Čazmo in škofovsko Dobravo, v Posavini pa Ustilonjo, ki je predstavljala zadnjo obrambo vzhodno od Siska. Ulama beg je s svojimi Turki prodrl celo do Varaždina in poskušal ogroziti Zagreb, vendar so ga čete Miklovuša Zrinskega pregnale nazaj. Kljub temu so Turki ustanovili zraven Požeškega še Čazemski sandžak, ki je bil obenem najzahodnejši sandžak ter skrajni domet turške zasedbe Bezjaške Slovenije.

Kraljestvo Slovenija
Slika 8: Kraljestvo Slovenija

Kraljestvo Slovenija (na zemljevidu zgoraj) je bilo v 16. stoletju razdeljeno na od Turkov okupirano Spodnjo Slovneijo
(Sclavonia inferiror – z rdečo mejo) in na preostanek svobodne Zgornje Slovenije
(Slovenija superiror – z rumeno mejo)

Do tega obdobja so ostanki ostanka prave Hervatske, ki jih Turki niso zasedali, obsegali zgolj dele zahodne Like. Z migracijami prebivalstva in zlasti plemstva so Hervati dosegli, da sta se »ostanku ostanka« priključila današnje hrvaško Primorje brez otokov in Gorski Kotar, ki sta pred tem pripadala Sloveniji. Hervati so to – od Turkov nezasedeno ozemlje, – ki je pripadalo Kraljestvu Sloveniji/Bezjaški Sloveniji, po drugi polovici 16. stoletja pričeli postopoma imenovati Kraljestvo Hervatsko.

Leta 1558 je bil sklican prvi skupni občni zbor ali Veča slovenskega in hervatskega plemstva, ki predstavlja začetek konca Bezjaške Slovenije, obenem pa novo rast Hervatske. Do dokončne zasedbe in preimenovanja Bezjaške Slovenije v Hervatsko je preteklo še dvesto let.

Leta 1573 je Slovenska kmečka kramola zajela tri slovenske dežele: Bezjaško Slovenijo na Ogrskem in deželi Štajersko ter Krajnsko v Notranji Avstriji. V večini našega slovstva je napačno imenovana hrvaško-slovenski kmečki upor. Izbruhnila je na posestvih ogrskega plemiča Ferenca Tahya in je trajala 14 dni. Uporni kmetje so hoteli v Zagrebu razglasiti slovensko cesarsko namestništvo. V bojih slovenskih kramolnikov proti plemiški vojski in uskokom (Hervatom, Vlahom in Serbom), je padlo več tisoč slovenskih kmetov.

Sodobnik Anton Vramec je kramolo opisal: »Kmeti na Slovenijeh vstali i zdignuli su se bili proti svoje Gospode i Plemenitim ljudem, kotere posekoše, obesiše, pomoriše i Ostale na pokornost dopelaše.«

Ta druga velika slovenska kmečka kramola ali punt je potekala na ozemlju treh slovenskih dežel: Bezjaške Slovenije znotraj Ogrskega kraljestva in Dežele Štajerske ter Dežele Krajnske v Notranji Avstriji. Kramola je zajela Zagorje, v Bezjaški Sloveniji segla tudi južno od reke Save, razplamtela pa se je tudi na Spodnjem Štajerskem, med rekama Savo in Sotlo ter na Krajnskem južno od reke Save.

Osrednje ozemlje kramolnikov je obsegalo 5.000 km2, na katerem se je povezalo okrog 12.000 upornikov, ne glede na državne oziroma deželne meje.

Vojaški oddelki kmetov, ki so se jim pridružili tudi nekateri tržani in meščani manjših mest, so v spopadih s plemiško vojsko in uskoškimi četami kmalu doživeli več porazov. Do končnega obračuna je prišlo pri Stubiških Toplicah na Slovenijeh oziroma v Bezjaški Sloveniji, kjer se je glavnina kmečke vojske spopadla s plemiško vojsko. V nenavadno dolgi bitki je na bojnem polju obležalo do 3.000 kramolnikov. Punt je bil krvavo zadušen po štirinajstih dneh. Vodjo kramole Ambroža Gobca (Matijo Gubca), so v Zagrebu kot kmečkega kralja in cesarja kronali z razbeljenim živinskim nagobčnikom, ga ščipali z razbeljenimi kleščami in ga na koncu s konji razčetverili.

Peter pl. Radics je o tej kramoli pisal: »Narodna vlada« upornih »vindiških kmetov« leta 1573, na štajersko-hrvatski meji okolo Brežic postavlena, je upotrebljala pri svojih uradnih opravilih in v občilu se ve tudi slovenski jezik. V slovenskem jezici so se sprejemali udje med zaveznike, to je, slovenski so morali prisezati in slovenska naročila so se dajala selom. Slovenščina bi bila poznejše najbrže tudi uradni jezik »oni cesarski oblasti za vindiške dežele«, katero so nameravali ustanoviti kmetje v Zagrebu, da se jim je posrečilo njih maščevanje. Poberati so hoteli tudi sami vse davke in obresti. (Akti v deželnem arhivu Ljubljanskem)« – vir: Peter pl. Radics v svoji razpravi o slovenskem jeziku, ki je bila objavljena v Letopisu Matice Slovenske za leto 1879.

Slovenski kmetje v Bezjaški Sloveniji, delu Štajerske in Krajnske so se zedinili ter uprli, saj so živeli v strašnem obdobju velike lakote, številnih migracij tujcev (Hervatov, Vlahov in Serbov), turških vojn in verskega nasilja. Ob tem je za nas najpomembnejše to, da je bila to v resjedi velika slovenska kmečka kramola, ki je zajela Slovence na obeh straneh »meje«, ne pa hrvaško-slovenski upor! Hrvati so, kolikor je znano, sodelovali le pri zadušitvi te kramole z uskoško vojsko, zanjo pa ni povsem jasno ali je šlo za Serbe, Vlahe ali za Hervate oziroma so v uskoški vojski najverjetneje sodelovali pripadniki vseh teh treh narodov.

Precejšnje žrtve med upornimi slovenskimi kmeti so po porazu kramolnikov, omogočile lažjo asimilacijo preostalih Slovencev v tem delu Bezjaške Slovenije. Razumljivo je, da se je po teh dogodkih položaj beguncev, migrantov, novih naseljencev, okrepil, domorodnih Slovencev pa dodatno otežil.

Dne 27. velikega srpana 1641 je veča Kraljestva Slovenije določila odbor, ki je dobil nalogo, da pregleda in popiše vse pravice kraljestva (privilegiorum regni revisio et registratio), njen član pa je bil tudi Janez Zakmardi. Dne 23. grudna 1643 je Janez Zakmardi (Joannes Zakmardy), blagajnik kraljestva, svečano odprl novo Škrinjo privilegijev ali svoboščin Kraljestva Slovenije, ki se je v latinščini uradno imenovala cista privilegiorum regni Sclavonia.

Škrinja privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije
Slika 9: Škrinja privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije

Škrinja privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije s hervatskim grbom: modro bela šahovnica – levo in slovenskim grbom – desno

Škrinja ima posebno zaščitno ključavnico, ki jo lahko odklenejo le trije različni ključi hkrati. Enega je hranil Slovenski ban, drugega podban in tretjega protonotar Kraljestva Slovenije. Ključe je bilo treba vstaviti v ključavnico po natanko tem vrstnem redu in šele tedaj se je ključavnica odklenila. Na pokrovu Škrinje je velik latinski napis v modri barvi Regni Sclavoniae 1643, na notranji strani pokrova pa se nahaja pesem Sloveniji, prav tako v latinščini. Posebno zanimivost za nas predstavlja napis na koncu pesmi – Charisimae Patriae suae Sloueniae, ki ga lahko beremo zgolj kot »Slavni domovini svoji Sloveniji« (črka u se bere kot v) in predstavlja najstarejši znani ohranjeni zapis imena naše dežele v slovenskem in ne v latinskem jeziku. Čeprav ima končnica imena latinsko obliko »ae«, gre vendarle za zapis Slovenija, po načelu, da se med črkama i in a pri govoru izgovori še črka j, Slovenijae torej. Da gre res za zapis imena v domači obliki dokazuje tudi sosednje ime Horvatijae oziroma Horuatiae, namesto latinske Croatiae. Na sprednji strani Škrinje privilegijev se nahajata dva grba – levo hrvaški – desno slovenski.

Zraven spisov je v Škrinji privilegijev shranjen tudi srebrni pečat stanov in redov Slovenskega kraljestva iz leta 149V. Na njem je jasno viden grb Kraljestva Slovenijeh in latinski napis »SIGILLVM NOBILIVM REGNI SCLAVONIE. 149V«.

Najstarejša listina v Škrinji privilegijev je overjen prepis ali transumpt Zlate bule kralja Andreja II. iz 24. malega travna leta 1222, ki je bila podeljena ogrskemu in slovenskemu plemstvu (ne pa tudi hervatskemu!). Andrejevo Zlato bulo sta pozneje potrdila tudi kralj Ludovik leta 1351 in kraljica Marija leta 1384. V Škrinji je tudi prepis Zlate bule iz 10. vinotoka leta 1424. Navedeni listini nosita zaporedno številko 1 in 2.

Drugo najstarejšo listino predstavljajo sklepi Slovenske veče ali zbora pod banom Matejem Čako iz leta 1273. Tudi v tem primeru gre za overjen prepis ali transumpt iz leta 1350. Prav tako se v Škrinji privilegijev pod številko 70. nahaja diploma oziroma grbovnica kralja Vladislava II., ki je Kraljestvu Sloveniji leta 1496 potrdil njegov stari grb. 

Grof Peter Keglevič, banski namestnik v Bezjaški Sloveniji je v svojem pismu z dne 25. malega travna 1705 imenoval Staroselce z veliko začetnico. V besedilu njegovega pisma je poleg izrazito slovenske besede staroselci, tudi več kot polovica ostalih besed slovenskih, čeprav je bila takrat Kostajnica že več desetletij, pravzaprav že več kot sto let, hudo hervatizirana: »Ja doli napisani dajem na znanje, kako se meni preporučili jesu pozvani Staroselci pod komandom Kostajničkom stoječi, kako rečene Staroselce u njihovih zemljah …«

20. velikega srpana 1715 je Zagreb še vedno sodil v Bezjaško Slovenijo in ne na Hervatsko. Angleški popotnik Simon Klement je za leto 1715 v svojem potopisu Journal of Simon Clement, Travel’s in Germany from 1710 in 1716, (British Museum, London, pod št. 3811) zapisal: »20. avgusta – Zagreb sem zapustil ob 3. uri popoldne. Po nekako 3. miljah smo šli čez Savo na čolnu in prišli smo na Hervatsko.« Zapis jasno dokazuje, da mesto Zagreb niti leta 1715 še ni bilo na ozemlju, ki bi se imenovalo Hrvaška/Hervatska/Croatia. To ozemlje se je takrat začelo šele po prečkanju reke Save, torej južno od nje. Zagreb je takrat še vedno sodil v Bezjaško Slovenijo.

Srednjeveški kraljestvi Slovenija ali Bezjaška Slovenija na eni ter Kraljestvo Dalmacija in Hervatska na drugi strani, sta imeli svoji lastni veči (Hervati sabor), bana in grb. Njuna institucionalna povezanost se je začela z zmanjševanjem od Turkov zasedenega področja Hervatskega Kraljestva in s postopno selitvijo tamkajšnjega plemstva v Slovenijo, dokončno pa od leta 1558, ko je prvič potekala združena veča Hervatskega in Slovenskega kraljestva. Hervatsko plemstvo je sprejelo slovenski grb kot skupni grb – kuno med rekama Drava in Sava, – ta pa je ostal v uporabi vse do leta 1847, pa tudi ime kraljestva je bilo slovensko.

Hervatska je vse do leta 1847 preživela zgolj po zaslugi Kraljestva Slovenije, ki se mu je najprej podredila, nato pa ga je v naslednjih skoraj tristo letih od znotraj razjedla, uničila (izbrisala) in skoraj povsem pohrvatila.

Do konca 16. stoletja današnje hrvaške dežele v političnem pogledu predstavljajo dve zgodovinski celoti: Kraljestvo Dalmacijo in Hervatsko ter Kraljestvo Slovenijo, od tedaj pa se štejejo kot celota: Kraljestvo Dalmacija, Hrvaška in Slovenija (po hrvaško Slavonija), kar ostane vse do leta 1918. Z zmanjševanjem izvirnega oziroma pravega hervatskega državnega področja, se je proti severu premikalo tudi hervatsko plemstvo in prebivalstvo, pa tudi hervatsko ime. Tako je Bezjaška Slovenija, ki jo je v svoj kraljevski naslov leta 1529 vpisal Ferdinand I., počasi izgubila svoje ime in prostor. V 18. stoletju se tri najzahodnejše slovenske županije (Zagrebška, Križevska in Varaždinska) vse bolj imenujejo Hervatska in postajajo središče Hervatske.

Ko se je hervatsko ime prenašalo v ostanke ostanka, točneje na področje, ki ga obsegajo tri slovenske, t. i. kajkavske županije, t. j. Zagrebečka škofija in Zagreb kot središče, zatočišče, stičišče in pribežališče, tako so tudi banstvo, veča in zastave postale edinstvene. Odkar je leta 1558 imel hervatski sabor svoje zadnje zasedanje v Steničnjaku (danes Sjeničak pri Virginmostu oziroma Gvozdu), je moral imeti nadaljnja zasedanja v Bezjaški Sloveniji. Od tedaj tudi ni več dveh, marveč je le še en ban. Do leta 1558 je hervatski sabor uporabljal samo svoj grb (rdeče-srebrna kvadratna polja), potem pa je prevzel grb dežele v kateri je zasedal, t. j. Bezjaške Slovenije. Od tedaj je torej slovenska kuna v teku med dvema rekama (Savo in Dravo) skupni grb Slovencev in Hervatov. Ta slovenski grb, se je kot skupni grb uporabljal vse od leta 1558 do leta 1847. Vsi sklepi več kraljestva v Zagrebu v tem tristoletnem obdobju pa so bili pečateni s slovenskim pečatnikom, ki je shranjen v Škrinji pravic in svoboščin v Zagrebu. Dejansko je torej šlo za Slovensko deržavno pravdo in v nobenem primeru za hervatsko.

Slavonija je zgolj hrvatizirano (tudi srbizirano) ime za Panonsko Slovenijo, še natančneje za Bezjaško Slovenijo, ki je nastalo šele v 18. stoletju na podlagi latinskega poimenovanja Slovenije – Sclavonia in madžarskega posredovanja.

Naši južni sosedje Hrvati v zgodovinskih delih uporabljajo različna imena za ozemlje, ki se je nekoč imenovalo Slovenija oziroma Bezjaška Slovenija, danes pa nosi ime Hrvaška. Imenujejo ga Slovinje, Slovinja, Slovinsko, Slavinja, Sklavinija in Vindija, nazadnje pa še Slavonija. Vsa ta imena po njihovem naj ne bi pomenila Slovenije, kar očitno predstavlja laž in načrtno zavajanje. Zapisi se nanašajo na 17., 18. in še zlasti na 19. stoletje, ko je bila v hrvaškem zgodovinopisju že močno prisotna velehrvaška politična ideja. Tudi ime Slavonija, pri katerem gre za pohrvateno in posrbljeno različico latinskega poimenovanja Sclavonia, Slavonia in pomeni Slovenija, je nastalo šele v drugi polovici 18. stoletja, ko so se Turki umaknili iz t. i. Sclavonie inferior ali Spodnje Slovenije. Hrvati so v 19. in 20. stoletju storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi zatrli zgodovinski spomin na Panonsko Slovenijo, natančneje na Bezjaško Slovenijo – Slovenijeh, kar so storili pod pretvezami »ilirizma«, »jugoslovanstva« in podobnih idej. Kljub temu niso mogli spremeniti zgodovinskih dejstev, da so se v Bezjaško Slovenijo, današnjo Slavonijo in tudi v Istro, Hrvati naselili šele kot begunci pred Turki, konec 15. zlasti pa v 16. in 17. stoletju.

Celo utemeljitelj hrvaške etnografije Antun Radić, brat leta 1928 v Beligradu ustreljenega hrvaškega politika Stjepana Radića, je priznaval dejstvo, da Hrvati še do leta 1600 niso naseljevali kraljestva, ki ima v latinskih virih naziv regnum Sclavoniae, v domačih slovenskih pa Slovensko kraljestvo, Kraljestvo Slovenija in Bezjaška Slovenija. V zvezi s tem, je Radić leta 1903 pisal v glasilu Dom : List hrvatskomu seljaku za razgovor i nauk naslednje:

»V starih časih, in še pred 300 do 400 leti, ni okrog Zagreba, Križevca, Siska, Požege itd., to je nasploh na Hrvaškem z druge strani gore Velebit od morja, – v vsej tej deželi ni bilo niti enega Hrvata; Hrvati so bili na drugi strani Velebita, bližje morju; v okolici Zagreba itd., ter na zahod, vse čez Ljubljano in dalje naprej ob Savi – vse to so bili Slovinci ali Slovenci. Danes pa so to Hrvati! Kje pa so Slovinci? So mar Slovinci propadli? – Sodite, so mar propadli: Ko sta hrvaška vlada in država na drugi strani Velebita pri morju propadli, so se hrvaški bani preselili med Slovince, v Zagreb, vendar so se vseeno imenovali hrvaški bani, in njihova vlada se je imenovala hrvaška. In tako so imeli Slovinci hrvaškega bana, vendar jim ta ni bil tuji ban, ker so tudi Slovinci govorili slično, ali povsem enako kot tudi Hrvati. Toda, ko so imeli hrvaškega bana in hrvaško vlado, so ljudje počasi začeli govoriti, da je to tudi hrvaški narod. In tako so se Slovenci po malem razglasili za Hrvate, – izgubili so svoje ime, tako da danes ni eden kmet okrog Zagreba ne ve, kaj je to Slovenec ali Slovinec, temveč pravi, da je Hrvat.« 

O tem je sredi 19. stoletja zanimivo pisal tudi hrvaški profesor na Reki Frane Kurelac v svojem delu Recimo koju (1860), v katerem je zapisal: »No, Madžari so tako kot so prevedli, pravilno prevedli: kajti ime Slavonec je res samo obrnjeno ime Slovenec; in po večjem delu današnje Slavonije se je govorilo slovensko, ne samo nekoč, temveč tudi sedaj; v nekaterih predelih tako moški kot ženske, v nekaterih predelih pa samo ženske: ker so se možje, ki so šli na turško mejo na stražo, tam sestali s Hervati in Serbi ter tako mnogo sprejeli iz njihovega jezika in se povsem na njihovo napeljali. No vsi, ki so Slovaki ali Slovenci, ti govore slovensko. Ti dve plemeni sta bili v desetem stoletju sosednji v Panoniji, tam so nanju naleteli Madžari, in ker obe govorita slovensko, so jima nadeli eno in isto ime.

Naslovnica knjige Frane Kurelac, Recimo koju
Slika 10: Naslovnica knjige Frane Kurelac, Recimo koju

Naslovnica knjige Frane Kurelac, Recimo koju, Karlovec, 1860: »/…/ ime Slavonec je res samo obrnjeno ime Slovenec«

Kar je Madžaru v svojem jeziku bil Tot, to je v latinščini imenoval Slavus. Čim pa se je na panonskem jugu obranila država pod imenom Slavonia, so ljudi iz te države imenovali Slavonita, med tem ko je Slovak, brez države ostal Slavus. Bili sta dve Slavoniji, gornja in dolnja. Imenovali sta se z enim imenom, ker se je v eni in drugi slovensko govorilo; no gornja se je običajno imenovala Croatia, ker je za Slovenci sedel narod hervatski; katerih ime so sosednji Slovenci spreobrnili v horvatski, in ga prisvojili sebi ter se poimenovali Horvati. Dolnja se je vselej imenovala Slavonija, narod pa je s časom narečje deloma spremenil, staro ter čisto ime svoje slovensko pozabil, ter obliko latinsko Slavonita in sclavonicus spremenil v Šlavonec in šlavonski.«

V članku Pismo dušnim pastirjem, v Kmetijskih in rokodelskih novicah, ki je izšel leta 1846, je navedeno, da je bilo tedaj Slovencev blizu tri milijone. Avtorji oziroma uredništvo, ki je članek objavilo, so tedaj med pripadnike slovenskega naroda šteli tudi Bezjaške Slovence, sicer ne bi nikakor prišli do skupnega števila blizu tri milijone Slovencev. Ob tem se je seveda treba nujno vprašati, kako je mogoče, da se je v skoraj dvesto letih od tedaj število Slovencev po narodnosti praktično prepolovilo, medtem ko se je v istem obdobju število pripadnikov drugih evropskih narodov v glavnem podvojilo ali celo potrojilo?!

»Vsih Slovencov je blizo treh milijonov, prejemavcov Novic pa nekaj čez tavžent. Ni verjeti ne, de Slovenci, sicer bistriga uma in radovedni, bi koristnih Novic, ko bi zanje zvedili, in ko bi se jim serčno priporočevale, bolj ne brali

Slovstvo in viri:
ŠIŠKO, A.: Anton Vramec in Slovenci, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2014
SMIČIKLAS, T.: Codex diplomaticus II, Zagreb, 1904
ŠIŠKO, A.: Zedinjena Slovenska varda, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2020
Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis, Sklepi Slovenske veče iz dne 19. 04. 1273 v Zagrebu
Kralj Andrej II.: Zlata bula ogrskega kralja Andreja II. z dne 24. 04. 1222
KLAIĆ, N.: Zadnji knezi Celjski v deželah Svete krone, Celje, 1982
Grbovnica ogrskega kralja Vladislava II. Ogrskega/Jagelonskega o grbu Kraljestva Slovenije z dne 8. 12. 1496
Srebrni pečatnik SIGILLVM NOBILIVM REGNI SCLAVONIE. 149V Kraljestva Slovenije iz konca 15. stoletja
ŠIŠKO, A.: Bitka pri Mohaču, elektronski vir: http://www.hervardi.com/mohac.php.html [dostop 20. 12. 2022]
Zemljevid Slovenija, Hervatska, Bosna z deli Dalmacije, v latinskem izvirniku Sclavonia, Croatia, Bosna cum Dalmatia parte
FRANKOPAN, I., K.: italijansko pisano pismo grofa Krištofa I. Frankopana (ital. Christoforo de Frangepane) beneškemu patriciju Ivanu Antonu Dandolu z dne 29. 09. 1526
VRAMEC, A.: Kronika vezda znovič spravljena kratka slovenskim jezikom, Lublana, 1578
RADICS, pl. P.: Slovenščina v besedi in v pismu v šolah in uradih v Letopis Matice Slovenske za leto 1879
KLEMENT, S.: potopis Journal of Simon Clement, Travel’s in Germany from 1710 in 1716, British Museum, London, št. 3811
Antun RADIĆ, A.: Dom : List hrvatskomu seljaku za razgovor i nauk, 1903
KURELAC, F.: Recimo koju, Karlovec, 1860
Članek Pismo dušnim pastirjem, v Kmetijskih in rokodelskih novicah, Ljubljana, 1846

Slike:
Slika 1:Zemljevid Kraljestva Slovenije oziroma Bezjaške Slovenije (regnum Sclavoniae) iz leta 1745, ko je bila že močno zmanjšana v primerjavi s prvotnim ozemljem
Slika 2: Naslovnica Smičiklasevega Codex diplomaticus II iz leta 1904.
Slika 3: Sklepi Slovenske veče iz leta 1273
Slika 4: Zlata bula ogrskega kralja Andreja II. iz dne 24.04.1222
Slika 5: Grbovnica Kraljestva Slovenije z dne 8.12.1496
Slika 6: Srebrni pečatnik Kraljestva Slovenije iz konca 15. stoletja
slika 7: Bitka pri Mohaču, 29.08.1526
Slika 8: Kraljestvo Slovenija 
Slika 9: Škrinja privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije 
Slika 10: Naslovnica knjige Frane Kurelac, Recimo koju, elektronski vir:  https://www.google.com/search?  (dostopno dne 29.12.2022)

Vse pravice pridržane!