Skoči na vsebino

Dežela Krajnska ali Krajnsko vojvodstvo

V zapisu imena Krajnska nikakor ne gre za napako. Vojvodstvo in dežela se je tako dejansko tudi imenovala. Več sto let! Svetovno znani pisec Janez Vajkard Valvasor je dejansko napisal knjigo z naslovom Slava vojvodstva Krajnske in ne Slava vojvodine Kranjske. Njegovo izvirno delo napisano v nemščini se namreč glasi Die Ehre dess Hertzogthums Krein (1689) in še pravilnejši slovenski prevod bi se glasil Čast vojvodstva Krajnske.

Janez Vajkarda Valvasorja Die Ehre dess Hertzogthums Krain
Slika 1: Naslovnica knjige Janez Vajkarda Valvasorja Die Ehre dess Hertzogthums Krain

Do spremembe imena iz Krajnska v Kranjska je prišlo šele sredi 19. stoletja, potem ko so nam Slovencem zamenjali tudi našo staro pisavo bohoričico v gajico, ki jo uporabljamo še danes. Istočasno z menjavo pisave, je prišlo tudi do načrtnega kvarjenja slovenščine. Takrat so nam vsilili razne lj-je in nj-je, ki jih pred tem slovenski jezik zagotovo ni poznal v tolikšnem številu in v tolikih besedah. Prav tako so tedaj spremenili in pokvarili številna imena slovenskih krajev npr. Lublana v Ljubljana, Cele v Celje, Veleje v Velenje itd. Tedaj so tudi načrtno spremenili starodavno slovensko ime Krajnska v Kranjska. Več o imenu Dežele Krajnske lahko preberete v članku Krajnska, ne pa Kranjska.

Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818
Slika 2: Odlomek besedila v slovenščini in v pisavi bohoričici iz začetka 19. stoletja, iz katerega je jasno razvidno, da se je vojvodstvo imenovalo Krajnsko, ne pa Kranjsko.

V primerjavi z Deželo Štajersko, se je Krajnska zelo pozno razvila v deželo. Čeprav je bila prvič omenjena že leta 973 kot mejna grofija ali krajina, je tedaj obsegala zgolj današnje Gorensko, Lublano z okolico ter vzhodno Notransko. Krajnski mejni grof je bil dolgo časa podrejen vojvodu Koroške, nato pa neposredno cesarski kroni. V 11. stoletju je prišla pod oblast krajnskega mejnega grofa še Savinjska krajina ali marka. Izraz Slovenska krajina, ki se je tedaj tudi pojavil, je pomenil staro Savinjsko krajino znotraj razširjene Krajnske. Od tod izhaja tudi zgodovinsko izpričano dvojno ime za Krajnsko: Krajnska in Slovenska krajina/marka (Marchia Sclavonica, que vulgo Windismarch dicitur). Slovenska krajina je pogosto pomenilo samo Dolensko do reke Krke. 

Slika 3: Zemljevid Krajnske, Slovenske krajine in Istre – prikazane so štiri krajine Gorensko (roza), Notransko (rumena), Dolensko (zelena) in Krajnska Istra (rjava)

Ob koncu 12. stoletja je bila Krajnska ozemeljsko razdeljena med pet velikih cerkvenih posestnikov: Oglej, Solnogradec (Salzburg), Brižinj (Freising), Briksen in Krka (Gurk) ter vsaj deset vplivnih plemiških rodov (Andeški, Španhajmi, Otokarji, Ortenburžani, Vovberžani, Bogenski, Višnjegorski, Puchsi, Turjaški in Žovneški). Dokler je obstajala tako huda razdrobljenost ter močna konkurenca, je onemogočala nastanek in prevzem deželnoknežje oblasti. 

Na prelomu iz 12. v 13. stoletje se je nad ostale vplivne krajnske rodbine dvignil istrski mejni grof in krajnski »deželni grof« Henrik IV. Andeški. Ko je bil leta 1218 za oglejskega patriarha izvoljen njegov brat Bertold († 1251), je to dejstvo posledično zgladilo spore in nasprotja med Andeškimi in Oglejem. Henrik je v Istri obdržal naslov mejnega grofa, oblast pa je dejansko izvajal brat Bertold. Na Krajnskem pa je bilo obratno, saj je oglejski patriarh prepustil izvajanje oblasti svojemu bratu, sebi pa je pridržal zgolj naslov. Tako je lahko Henrik začel postopoma vzpostavljati deželnoknežjo oblast na Krajnskem. Toda že leta 1228 je umrl brez naslednikov, kar je na Krajnsko pripeljalo avstrijskega in štajerskega vojvoda Miroslava (Friderika) II. Bojevitega Babenberškega.

Leta 1229 se je Miroslav poročil z Nežo Andeško, nečakinjo Henrika IV. Ta je Babenberžanu za doto prinesla skoraj vso Andeško-višnjegorsko dediščino, in naslavljati se je začel (1232) z dominus Carniolae, gospod Krajnske. S smrtjo Miroslava (Friderika) II. leta 1246 je povezan konec Babenberžanov, v Avstriji vladajočih 270 let. Njihovo izumrtje je povzročilo boj za njihovo dediščino.

V središču tega boja sta bili Avstrija in Štajerska, na obrobju pa tudi Krajnska, kjer se je poleg oglejskega patriarha Bertolda (1218-51), brata Henrika IV. Andeškega, skušal uveljaviti predvsem Urh III. Španhajm (Ulrik III. Spanheimski) Korotanski. 

Urh III. Korotanski (Španhajm) se je leta 1248 poročil z Nežo Andeško, patriarhovo nečakinjo in vdovo Miroslava (Friderika) Babenberškega. Na ta način si je pridobil Andeško-višnjegorsko dediščino ter začel nositi naslov gospod Krajnske – dominus Carniolae. Po smrti očeta Bernarda Korotanskega leta 1256, je postal tudi vojvod Koroški. Tedaj se je že nakazovalo veliko dinastično ozemlje Korotanskih/Španhajmov od severa vojvodstva Koroške do dolenske Krke na jugu. Vendar pa je češki kralj Otokar II., ki je bil tudi avstrijski (od l. 1251) ter štajerski (od leta 1261) vojvod, s koroškim vojvodom leta 1268 sklenil dedno pogodbo, zato je na tej podlagi leta 1269, po smrti vojvoda Urha III. Korotanskega/Španhajma zasedel Koroško in Krajnsko.

Ob sklenitvi Dunajskega miru dne 25. listopada 1276 se je češki kralj Otokar II. odpovedal Avstriji, Štajerski, Koroški, Krajnski in Slovenski krajini. Rudolf I. Habsburški je razglasil za te dežele splošni mir v soglasju z državnimi knezi, stanovi, ministri in plemenitaši. Ta listina obsega določbe o povračilu škode, katero je povzročila vojna, o preosnovi starega pravnega reda, določbe o državnem in kazenskem pravu, o odpravi novih mitnic, carine itd.

Rudolf I. je postavil Majnharda Tirolskega kot glavarja Koroškega, Krajnskega in Slovenske krajine. Ker je bil Majnhardu dolžan 20.000 mark, mu je zastavil Krajnsko in Slovensko krajino, ki so si ju lastili koroški vojvodi do leta 1335.

Po bitki z Otokarjem II. na Moravskem polju je bil kralj Rudolf I. Habsburški gospodar Štajerskega, Koroškega in Krajnskega. Leta 1279 je prišel na Štajersko in v Judenburgu sprejel tudi cerkvene dostojanstvenike in plemiče iz Krajnske, ki so se mu poklonili in mu prisegli zvestobo. Zatem je uredil upravo naštetih dežel, za načelnika pa je postavil grofa Majnharda II. Goriško-Tirolskega.

Na sprejemu v Judenburgu je kralj Rudolf. I., s heneburškim grofom Ulrikom in njegovo soprogo Agnezo, hčerko Gertrude Babenberške, sklenil posebno pogodbo, s katero sta se omenjena zakonca za vsoto 16.000 mark srebra odpovedala vsem pravicam do fevdov in alodov na Avstrijskem, Štajerskem, Koroškem in Krajnskem.

Leta 1281 je Rudolf I. imenoval svojega starejšega sina Albrehta kot državnega upravitelja na Štajerskem, Krajnskem in v Slovenski krajini. Na državnem zboru v Nürnbergu je pa razglasil splošen mir, ki je veljal tudi za Krajnsko in Slovensko krajino.

Zelo pomemben je bil državni zbor v Augsburgu, kjer je Rudolf v soglasju z izbornimi knezi dne 27. grudna 1282 svojima sinovoma Albrehtu in Rudolfu podelil kot fevd Avstrijsko, Štajersko, Krajnsko in Slovensko krajino v onem obsegu, kakor sta jih imela Babenberžana Leopold VI. in Friderik II. in zraven še posestva, katera je pridobil češki kralj Otokar II. Tedanje Krajnsko s Slovensko krajino vred je obsegalo le kakih 7.700 km2. 

Krajnska je bila s Slovensko krajino zastavljena vojvodstvu Koroški za posojilo 20.000 mark srebra in je s Koroško vred pripadla grofu Majnhardu II. Vendar pa je bila v darilni listini navedena izrecna opomba, da sta Krajnsko in Slovenska krajina last Albrehta Avstrijskega in njegovih naslednikov. Po Majnhardovi smrti je vladal njegov sin Henrik (1295—1335), najprej s svojima bratoma Otonom in Ludovikom, od leta 1305 pa sam. Kot zaveznik Albrehta Avstrijskega se je s svojimi Tirolci, Korošci in Krajnci bojeval v bitki pri Groellheimu leta 1298 zoper Adolfa Nasovskega, leta 1301 in 1302 pa proti nadškofu Moguntinskemu in Kolinskemu.

S Solnograškim mirom leta 1311 sta Henrik Koroški in Friderik Avstrijski odločila odpis 14.000 mark od dolžne vsote 20.000 mark, zaradi katere sta bili zastavljeni Krajnska in Slovenska krajina. Henrik je imel deželi zastavljeni le še za 6.000 mark, vrh tega pa se je Albrehtova vdova še zavezala, da bo sama plačala 2.000 mark srebra. Zaradi sklenjenega miru se je Savinjska dolina odcepila od Slovenske krajine in je pripadla vojvodstvu Štajerskemu.

Leta 1335 je Henrik Koroški umrl brez moških potomcev, in posledično je avstrijski vojvod Albreht II. dobil Koroško, Krajnsko in Slovensko krajino.

Po smrti Henrika Koroškega sta se polastila Krajnske habsburška vojvoda Albreht II. Modri (1335 —1358) in Oton Veseli (1335—1339). Leta 1335 je Oton s svojo vojsko prišel na Koroško, kjer so se mu na Gosposvetskem polju po starem slovenskem običaju klanjali podložniki in kjer je tudi delil fevde. Potem se je podal na Krajnsko in leta 1336 obiskal svoja rodbinska (nekdanja brižinska) posestva na Dolenskem in znova potrdil prejšnjega deželnega glavarja Miroslava (Friderika) Žovneškega, ki je tudi imel več posestev na Dolenjem Štajerskem in Krajnskem.

V tem pa je češki kralj Ivan Luksemburški v zvezi z Ogri začel vojno zoper Albrehta II. in Otona ter zahteval Koroško in Krajnsko za svojega sina Ivana Henrika, ki je bil od leta 1330 oženjen z Margareto Širokoustno, hčerjo Henrika Koroškega. Avstrijska vojvoda sta pa bila zavezana z oglejskim patriarhom in goriškim grofom. V Otonovi vojski je bilo tudi mnogo Krajncev, ki so se srčno bojevali zoper kralja Ivana. Vojna pa ni dolgo trajala in že leta 1336 je bil sklenjen mir v Ennsu na Gorenjem Avstrijskem. S tem mirom se je češki kralj odpovedal vsem pravicam do Koroške in Kranjske s Slovensko krajino.

Tako se je končal prepir zaradi dediščine Henrika Koroškega ugodno za habsburška vojvoda, in Krajnska je bila stalno združena z Avstrijo. 

Za vojvodoma Otonom Veselim in Albrehtom II. je na Krajnskem zavladal Rudolf IV. Ustanovitelj (1358-1365), ki je Krajnsko tudi povzdignil v vojvodstvo leta 1364. Veliko je storil za Lublano in Krajnsko v celoti, in zato mu je zagotovljeno častno mesto v deželni zgodovini. Leta 1360 je sklical prvi veliki knežji shod v Lublani in tudi ustanovil Rudolfovo (Novo mesto). Istega leta je sprejel krajnsko odposlanstvo v Gradcu, ter potrdil pravice in svoboščine dežele Krajnske in mesta Lublana. Zaradi Postojne in Vipave je Rudolf IV. začel vojno z oglejskim patriarhom. Avstrijska vojska okrog 4.000 mož, je krenila skozi Krajnsko na Goriško in v Furlaniji premagala patriarha. Ta je leta 1362 z avstrijskim vojvodom sklenil dunajski mir ter mu odstopil notranski Loški grad, krajnsko in šentpetersko župnijo v Lublani ter vse oglejske fevde na Krajnskem in v Slovenski krajini.

Rudolph_IV. Habsburški-
Slika 4: Rudolf IV. Ustanovitelj Habsburški je leta 1364 povzdignil Krajnsko v vojvodstvo

Svoja krajnska posestva pa je Rudolf IV. pomnožil tudi po dedni pogodbi, ki jo je sklenil leta 1363 z goriškima grofoma Albertom IV. in Majnhardom VII., leta 1364 pa še posebej z Albertom IV. Goriški grofje so imeli svoja fevdna posestva na Krasu: Vipavo, Senožeče, Prem, Postojno in Idrijo. V Slovenski krajini pa so imeli Metliko, Črnomelj, Žužemberk, Višnjo goro, Šenberg in Mehovo. Na podlagi sklenjene dedne pogodbe so vsa ta posestva pripadla avstrijskim vojvodom, če bi Goriški grof umrl brez potomcev.

Pa Rudolfovi smrti sta postala vladarja avstrijskih dežel njegova mladoletna brata Albreht III. († 1395) in Leopold III. († 1386). Leta 1379 sta si med seboj razdelila avstrijske dežele, pri čemer je Albreht III. dobil Avstrijo, Leopold III. pa Štajersko, Koroško in Krajnsko. Od takrat govorimo o albertinski in leopoldinski veji Habsburžanov. Leopold III. je padel v bitki pri Sempahu v Švici leta 1386. Po njegovi smrti je vladal brat Albreht III. do svoje smrti leta 1395. S Holenburško pogodbo je dobil vlado v slovenskih deželah Leopoldov najstarejši sin Viljem. Po njegovi smrti sta našim deželam skupno vladala njegova brata Leopold IV. († 1411) in Ernest Železni (1406-1424).

Ernest Železni je bil v skladu s Slovensko Staro pravdo ustoličen na Knežjem kamnu na Gosposvetskem polju, kot nadvojvod (Erzherzog). Bil je prvi nadvojvod t. i. Notranjih dežel, dednih dežel ali Notranjeavstrijskih dežel: Koroške, Štajerske in Krajnske. Po ustoličenju so se mu leta 1414 v Lublani poklonili tudi stanovi dežele Krajnske. Bil je izjemno priljubljen vladar, ki je umrl v svoji najboljši dobi leta 1424. Zapustil je tri sinove: Friderika, Albrehta in Ernesta.

Slika 5: Nadvojvod Ernest Železni

Nadvojvod Ernest Železni, zadnji ustoličen vojvod na Knežjem kamnu na Gosposvetskem polju po starodavnem slovenskem
običaju v skladu s Slovensko pravdo. Za njim so vsi vladarji Notranjih dežel nosili naziv Nadvojvod

Friderik III. (V.) je združil Gorensko, Dolensko, Metliko, Pivko in več delov Notranskega v vojvodstvo Krajnsko. Idrija sodi h Krajnski šele od leta 1783, kajti prej je pripadala h Goriški. Škofja Loka in brižinska posestva pa so bila šele s sekularizacijo leta 1803 združena s Krajnsko.

Tudi sicer se je ozemlje vojvodstva Krajnske precej spreminjalo. Žal je Krajnska postopoma izgubljala pomembne dele svojega ozemlja. Leta 1746 je izgubila Žumberak, ki je danes na Hrvaškem (v zgodovinski deželi Bezjaški Sloveniji), izjemno pomembno pristanišče Reko leta 1776, leta 1815 pa še Notranjo Istro z Opatijo ter na severu obalni Devin nad Trstom, ki je tedaj pripadel Goriški.  Tako je postopoma ostala brez dostopa do morja, čeprav je v svoji zgodovini imela celo dva hkrati, enega na jugu v Kvarnerskem zalivu in drugega med Trstom in Tržičem na severu Jadranskega morja.

Žumberak je sredi Krajnske
Slika 5: Odlomek iz knjige Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne

Odlomek iz knjige Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne. Janez Vajkard Valvasor je v svoji Slavi zapisal,
da leži Žumberak v osrednji Krajnski.

Francozi so v Napoleonovih časih začasno zasedli Krajnsko leta 1797 in od leta 1805 do 1806. Po Dunajskem miru leta 1809, je Napoleon ustanovil Ilirske dežele, h katerim je pripadala tudi Krajnska, Lublana pa je celo bila njihovo glavno mesto. Maršal Marmont, Napoleonov namestnik je stoloval prav v Lublani. Po Napoleonovem porazu, je cesar Franc I. poleg drugih dežel ponovno dobil tudi Krajnsko.

Slika 6: Zemljevid Ilirskih dežel v začetku 18. stoletja z glavnim mestom Lublana za časa Napoleona

Habsburžani so leta 1849 reorganizirali upravo in avstrijski del države se je imenoval Cislajtanija. V okviru le-te je bila Krajnska organizirana kot vojvodstvo ali kronovina. Državna organizacija se je še spreminjala in je leta 1867 dobila končno obliko. Dežela Krajnska je bila ena izmed 17. temeljnih upravnih enot Avstro-Ogrske. Vodil jo je deželni glavar, ki je imel sedež v Ljubljani. V zveznem parlamentu na Dunaju je imela Krajnska enajst poslancev. Imela je tudi lasten deželni parlament s 36. poslanci in deželno vlado. Krajnska je leta 1900 merila 9.955 kvadratnih kilometrov površine, v njej pa je prebivalo 520.000 prebivalcev.

Krajnsko vojvodstvo je bilo pred razpadom Avstro-Ogrske v političnem smislu razdeljeno na 11 okrajnih glavarstev in eno mesto s svojim zakonom ali statutom. Imelo je 359 občin. Izmed občin so mestne in trške občine uživale posebne pravice.

Krajnska je imela 14 mest, 23 trgov in 3263 vasi. Mesta so bila: Lublana, Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Kamnik, Idrija, Lož, Višnja gora, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Kostanjevica in Krško. Trgi so bili: Vače, Moravče, Motnik, Mengiš, Kropa, Železniki, Tržič, Fužine (Bela peč), Jesenice, Vrhnika, Planina, Cerknica, Postojna, Vipava, Senožeče, Turjak, Ribnica, Sodražica, Kostel, Žužemberk, Mokronog, Litija in Radeče.

V krajepisnem oziru je bila Krajnska razdeljena v tri dele: v Gorensko, Notransko in Dolensko. Ta razdelitev je bila utemeljena v dvojnem oziru in ukoreninjena tudi med narodom. Utemeljena je bila po politični razdelitvi v tri okrožja (lublansko, postojnsko in novomeško), kar je veljalo od srede 18. do srede 19. stoletja. Utemeljena je bila tudi po značilni posebnosti tal v teh treh delih. Vsekakor je delitev utemeljena tudi v zgodovinskem smislu, saj je Krajnsko v več delov razdelil že Janez Vajkard Valvasor. To so bili: Gorenska, Dolenska, Notranska, Bela krajina in Istra (Krajnska Istra ali Notranja Istra).

Dne 4. listopada 2018 bila v Lublani oživljena tudi Dežela Krajnska. Oživljenje še ene slovenske zgodovinske dežele je bilo tokrat celo javno objavljeno. O tem je »celo« poročalo eno izmed spletnih občil, čeprav jih je bilo, podobno kot ob ustanovitvi Dežele Štajerske, obveščenih kar nekaj sto. Članek ima naslov V Lublani ustanovljena Dežela Kranjska.  V naslovu je ime dežele spet napačno zapisano, v samem članku pa je zapisano pravilno Dežela Krajnska. V njem je upodobljen tudi napačni grb Dežele Krajnske s cesarsko krono na glavi.

Slovstvo in viri:
VALVASOR, J. V.: Die Ehre dess Hertzogthums Krain, Lublana, 1689
Ustavna listina Dežele Krajnske cesarja Franca I., objavljena 29. vélikega srpana 1818
ŠIŠKO, A.: Zedinjena Slovenska varda, Maribor : Založba Lipa Maribor, 2020
ERBEN, J.: Vojvodstvo Kranjsko, Ljubljana : Matica Slovenska, 1866
OROŽEN, F.: Vojvodina Kranjska, Ljubljana : Matica Slovenska, 1901
ZAJC, M.: Kje se slovensko neha in hrvaško začne, Ljubljana : Založba Modrijan d. o. o. , 2006

Slike:
Slika 1:Janez Vajkard Valvasor: Die Ehre dess Hertzogthums Krain, Lublana, 1689
Slika 2: Odlomek iz ustavne listine Dežele Krajnske cesarja Franca I. iz leta 1818
Slika 3: Zemljevid Krajnske, Slovenske krajine in Istre, ki se izvirno v latinščini glasi: Tabula Ducatus Carnioliae, Vinidorum Marchiae et Histriae
Slika 4: Rudolf IV. Ustanovitelj Habsburški je leta 1364 povzdignil Krajnsko v vojvodstvo
Slika 5: Odlomek iz knjige Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne, Ljubljana : Založba Modrijan d. o. o. , 2006, str. 326
Slika 6: Zemljevid Ilirskih dežel v začetku 18. stoletja z glavnim mestom Lublana za časa Napoleona

 

Vse pravice pridržane!